Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 lipca 2017

Przypomnienie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przypomina, że zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) podmiot leczniczy, który uzyskał wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku, gdy zmiany w ustawowym terminie, nie zostaną zgłoszone, organ rejestrowy może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Dbałość o pozyskanie i gromadzenie aktualnych danych stanowi elementarny czynnik warunkujący rzetelne opracowanie, map potrzeb zdrowotnych będących narzędziem usprawniającym procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia i stanowiących odpowiedź na potrzeby racjonalnego lokowania zasobów systemu w zakresie infrastruktury i kadr.

Obowiązek tworzenia map potrzeb zdrowotnych wynika dyspozycji art. 95a ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) zgodnie z którym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny przygotowuje projekt Mapy Regionalnej m.in. na podstawie danych zawartych we wspomnianym rejestrze. Wojewoda w oparciu o ten dokument sporządza Mapę Regionalną uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Zasadne więc jest, aby dane gromadzone w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą były aktualizowane na bieżąco i w sposób rzetelny odzwierciedlały stan faktyczny.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak