Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 października 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w sierpniu br. ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014- 2020. Wszystkie dolnośląskie gminy zadeklarowały gotowość do kwalifikowania osób potrzebujących do pomocy żywnościowej oraz wydawania skierowań do organizacji wydających żywność. W poprzedniej edycji programu 19 gmin nie wzięło w nim udziału.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

Aby otrzymać pomoc należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Tam można złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej.

Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie, w którym wskazane są: nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której musimy się udać po odbiór żywności (w niektórych przypadkach może to być organizacja zlokalizowana na terenie gminy ościennej).

Kto może otrzymać pomoc?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza:

  • 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub
  • 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie,

jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217). Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych. 

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak