Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 grudnia 2017

Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - Edycja 2018.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r, w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami. 

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego przez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak