Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 kwietnia 2018

Dwa lata z Programem Rodzina 500 plus na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumował dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500 plus w regionie. Do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko 3 mld zł. Wojewoda spotkał się dziś z rodziną Państwa Wilków z Długołęki. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.):

 

 • 401 592  złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);
 • 382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);
 • 2 920 585 398 zł  dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację Programu (narastająco), średniomiesięcznie 121 691 058 zł;
 • 158 626  rodzin objętych średniomiesięcznie pomocą w ramach Programu, w tym:
 • 49 % rodzin zamieszkuje w gminach miejskich,
 • 27 % rodzin - w gminach miejsko-wiejskich,
 • 24 % rodzin - w gminach wiejskich, 
 • 17 % rodzin to rodziny niepełne,
 • 67 proc. rodzin otrzymuje wsparcie na jedno dziecko,
 • 25 % a rodzin otrzymuje wsparcie na dwoje dzieci,
 • 8 % rodzin otrzymuje wsparcie na troje i więcej dzieci,
 • 229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi
  ok. 47 % dzieci, spośród wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;
 • 229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie pieniężnej;
 •  87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczowej,
  co stanowi zaledwie 0,038 % wypłacanych miesięcznie świadczeń  (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie opłat za mieszkanie czy media lub inną formę wsparcia dla dziecka (np. odzież, żywność, wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli wsparcie  trafia dokładnie tam, gdzie powinna być skierowane).

 

Realizatorzy lokalni Programu na Dolnym Śląsku:

 

 • 169 jednostek gminnych - ośrodków pomocy społecznej (159) i urzędów gmin (10)
  w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych;
 • 30 jednostek powiatowych – powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie przyznawania i wypłat dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty;
 • jednostka samorządu województwa - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  w zakresie obsługi koordynacji systemu świadczeń wychowawczych;
 • Wojewoda Dolnośląski jako dysponent II stopnia w zakresie zapewnienia dotacji
  na wdrożenie i realizację Programu na terenie województwa;
 • ponad 700 pracowników zatrudnionych w dolnośląskich jst do realizacji Programu.

 

Wojewoda Paweł Hreniak podkreśla, że należy zwrócić uwagę na ewentualny wpływ Programu Rodzina 500 plus na redukcję ubóstwa w dolnośląskich rodzinach dotychczas objętych świadczeniami pomocy społecznej.
O ok. 8 %  zmniejszyła się  liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych (zasiłków) pomocy społecznej.  Zmalała także  liczba korzystających ze wsparcia w ramach Programu Pomoc państwa dla gmin w zakresie dożywiania. Odnotowano o ok. 18 proc. mniej korzystających z pomocy w formie świadczeń rzeczowych (żywność) oraz o ok. 19 proc. mniej korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.

Wg danych GUS  w 2015 roku na Dolnym Śląsku urodziło się 26 258 dzieci. Na koniec 2016r. na Dolnym Śląsku odnotowano wzrost liczby urodzeń - urodziło się  27 610 dzieci.
W 2017 r. – 28 281 dzieci (dane wstępne +/- 1%). Zmiany demograficzne wymagają monitorowania w dłuższej perspektywie.

 

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Program Rodzina 500 plus realizuje są trzy główne cele:

 • wsparcie polskich rodzin (w tym redukcja biedy wśród najmłodszych Polaków),
 • inwestycja w kapitał ludzki,
 • w dalszej perspektywie odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika dzietności.

Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 196).

 • Wojewoda Dolnośląski z rodziną Państwa Wilków - Wojewoda Dolnośląski z rodziną Państwa Wilków
  Wojewoda Dolnośląski z rodziną Państwa Wilków
 • Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków - Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
  Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
 • Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków - Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
  Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
 • Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków - Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
  Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
 • Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków - Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
  Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
 • Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków - Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków
  Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z rodziną Państwa Wilków