Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 grudnia 2018

Rusza program „Pokonać bezdomność” edycja 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2019.

O środki z programu „Pokonać bezdomność” ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 modułów. Moduł I to prowadzenie działań profilaktycznych. Moduł II to działania aktywizujące osoby bezdomne. Moduł III ma 2 cele: dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów oraz adaptację budynków na tworzenie nowych placówek dla osób bezdomnych. Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym to cel zawarty w module IV programu.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym") do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie ministerstwa.

  • Grafika programu "Pokonać bezdomność"; MRPiPS - Grafika programu "Pokonać bezdomność"; MRPiPS
    Grafika programu "Pokonać bezdomność"; MRPiPS