Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja w sprawie kolejnych bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność skarbu państwa na cele mieszkaniowe

Zgodnie z nowymi przepisami Wojewoda Dolnośląski nabył prawo podwyższania stawek procentowych bonifikaty do poziomu wynikającego z uchwał dolnośląskich samorządów. Dziś Wojewoda Paweł Hreniak wydał kolejne zarządzenia o podwyższeniu stawki procentowej dla mieszkańców Dolnego Śląska: Gmina Polkowice – bonifikata 99 proc., gmina Jawor – bonifikata 99 proc., gmina Grębocice – bonifikata 70 proc..

Wojewoda wydał także zarządzenia dla Gminy Domaniów, gdzie wysokość bonifikaty kształtuje się następująco:

 1. 70 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
 2. 50 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
 3. 40 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
 4. 30 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
 5. 20 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu
 6. 10 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

Podobnie w gminie Karpacz:

 1. 70 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
 2. 60 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
 3. 50 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
 4. 40 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
 5. 30 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu
 6. 20 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

Kolejne zarządzenie Wojewody dotyczy gminy miejskiej Nowa Ruda:

 1. 70 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
 2. 60 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
 3. 50 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
 4. 40 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
 5. 30 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu
 6. 20 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu
 7. 10 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w siódmym roku po przekształceniu

Bonifikaty w gminie Nowa Ruda:

 1. 90 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
 2. 80 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
 3. 70 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
 4. 60 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
 5. 50 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu

 

Podstawę ujawnienia prawa własności stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez:

 • starostę dla gruntów Skarbu Państwa
 • odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – dla gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
 • dyrektora oddziału terenowego KOWR
 • dyrektora oddziału regionalnego AMW

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 7 ustawy).

Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

 1. Skarbu Państwa – na podstawie zarządzenia wojewody
 2. jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

Art. 9 ust. 3 ustawy stanowi, że:

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

W dniu 13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz. 270).

W myśl art. 9 ust. 3a znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca w sytuacji obowiązywania na obszarze danej gminy uchwały rady gminy określającej stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w art. 9 ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w ust. 3, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Dolnośląski niezwłocznie podjął działania mające na celu wydanie zarządzeń generalnych podwyższających stawki procentowe bonifikat,
o których mowa powyżej, na gruntach Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie określonej gminy – z uwzględnieniem warunków udzielania tych bonifikat określonych w uchwałach rad gmin.  

W przypadku zaistnienia konieczności wydania zarządzenia generalnego Wojewody Dolnośląskiego podwyższającego stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., zarządzenia te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod adresem: https://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody

Przykładowe wysokości bonifikat w gminach: Gmina Wrocław stawka 90%, Gmina Polkowice stawka 99%, Gmina Świdnica stawka 99%, Gmina Warta Bolesławiecka  stawka 95%. Dla tych gmin będą wydane zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego.

W sytuacji, gdy na obszarze danej gminy nie podjęto uchwały o wprowadzeniu bonifikaty bądź uchwalono stawkę procentową bonifikaty od opłaty jednorazowej nie wyższą niż 60%, dla gruntów Skarbu Państwa obowiązują ustawowe stawki bonifikaty określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski nie będzie wydawał zarządzenia w tej sprawie i wysokość stawek określona w art. 9 ust. 3 PPUWGwPW pozostanie obowiązująca na danym obszarze.

Dotyczy to podjętych przez organ stanowiący gminy uchwał:

Gmina Głogów 50 %, Gmina Kowary 20%,

Gminy Legnica,   Jedlina-Zdrój, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lwówek Śląski, Oleśnica, Mysłakowice, Niemcza, Nowogrodziec, Oława, Przeworno, Strzelin, Świerzawa, Wleń, Chojnów, Wiązów,Wołów na poziomie ustawowym 60 %.

Stawki bonifikat określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. będą nadal bonifikatami obowiązującymi dla użytkowników wieczystych, którzy nie będą spełniać warunków określonych w danym zarządzeniu generalnym Wojewody Dolnośląskiego.

Na terenach gmin, gdzie zmieni się jedna  lub kilka stawek bonifikat – Wojewoda Dolnośląski wyda zarządzenie, w którym zmieni tylko te stawki bonifikat, które w danej gminie są wyższe niż określone w ustawie.

Podsumowując: wszyscy użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa będą mogli skorzystać z bonifikat określonych bądź w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bądź w zarządzeniu generalnym Wojewody Dolnośląskiego.

 

 

 

 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
liczba wejść: 440