Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 marca 2019

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym  jest organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln zł. W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Harmonogram naboru wniosków

  • Gminy, w terminie do 29 marca 2019 r., składają wnioski o dofinansowanie do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu).  
  • Wojewoda sporządzi i w terminie do 30 kwietnia 2019 r. przekaże wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu).
  • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie  i wzory dokumentów.

  • Grafika MRPiPS - Grafika MRPiPS
    Grafika MRPiPS