Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

 

„ PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI”, EDYCJA 2017

 

W ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Ogłoszenie o otwartym konkursie znajduje się na stronie internetowej MRPiPS oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Programy rządowe”.

W otwartym konkursie ofert w ramach Programu, mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym. Podmioty uprawnione mogą złożyć tylko jedną ofertę, która dotyczyć będzie realizacji jednego z trzech następujących celów szczegółowych:

• cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

• cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

• cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W nadchodzącej edycji konkursu w ramach Programu duży nacisk został położony na wspieranie działań w zakresie podniesienia standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych (przede wszystkim remonty i adaptacja pomieszczeń).

Organizacje pozarządowe powinny przesłać swoje oferty (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Oferty oceniane będą według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy zwrócić uwagę, że oferty konkursowe  należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert znajdują się szczegółowe informacje dot. sposobu wypełniania oferty. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty jest jednym z kryteriów oceny formalnej.

 

 

 

 

liczba wejść: 363