Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
IF-AB.0133.6.2017
Odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Data zatwierdzenia:
    27.11.2017  r.
Co chcę załatwić? Złożyć odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Kogo dotyczy?

Odwołanie może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Można działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Pismo zawierające odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie jest wymagane sporządzanie lub wypełnianie dodatkowych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty?

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie odwołania nie podlega opłacie skarbowej.

Jeśli odwołanie składa pełnomocnik opłacie w wysokości 17 zł podlega pełnomocnictwo udzielone         w związku z wnoszonym odwołaniem.

 

Należności z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy wnosić:
gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)".

Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu        a także upoważniające do odbioru dokumentów.

Kiedy złożyć dokumenty?

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Gdzie załatwię sprawę?

                 Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury i Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania:

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Dawid Luberda

– Zastępca Kierownika Oddziału

2109

071  340 66 42

d.luberda@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Elżbieta Derdzińska-Tubek

2114

071  340 64 93

e.tubek@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 63 58

w.suropek@duw.pl

Joanna Tabisz

2112

071  340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Mateusz Świsulski

2101

071  340 65 98

m.swisulski@duw.pl

Konrad Bojek

2101

071  340 64 63

k.bojek@duw.pl

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

m.nowak@duw.pl

Jadwiga Kołacz

2115

071  340 65 13

j.kołacz@duw.pl

Krzysztof Kobielski

2115

071  340 65 13

k.kobielski@duw.pl

Waldemar Wojciechowski

2108

071  340 66 34

w.wojciechowski@duw.pl

 

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy odwołanie.

W przypadku braków formalnych odwołania wezwie do ich usunięcia.

Przeprowadzi postępowanie.

Wyda decyzję uwzględniającą odwołanie, odmawiającą uwzględnienia odwołania  lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Urząd załatwi sprawę w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania odwołania wraz z kompletnymi aktami sprawy przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Jak się odwołać?

Na decyzję przysługuje skarga albo sprzeciw, które należy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Decyzja zawierać będzie odpowiednie pouczenie.

Informacje dodatkowe

Odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu)  wydanej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej należy złożyć za pośrednictwem tego organu.

Na każdym etapie postępowania strona ma prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Wydana w sprawie decyzja jest doręczana stronom drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

Decyzja jest ostateczna. Przysługuje na nią wyłącznie skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)  

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 119