Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-AB.0133.1.2013
Przeniesienie pozwolenia na budowę Data zatwierdzenia:
    29-08-2013 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać przeniesienie pozwolenia na budowę
Kogo dotyczy? Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Co przygotować?
  1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
  2. zgodę strony (poprzedniego inwestora), na rzecz której decyzja została wydana,
    do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego pomiotu (nowego inwestora)
  3. oświadczenie inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji
  4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  5. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe punkty, na końcu podpisz oświadczenie
Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów, przy czym najpierw skonsultuj się z Wydziałem Infrastruktury, Oddziałem Architektury i Budownictwa
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Aneta Klimczak
- Kierownik Oddziału
2111 071  340 67 72 a.klimczak@duw.pl
Ewa Sławik 2114 071  340 64 93 e.slawik@duw.pl
Elżbieta Derdzińska-Tubek 2114 071 340 64 93 e.tubek@duw.pl
Wiesław Suropek 2107 071  340 63 58 w.suropek@duw.pl
Joanna Tabisz 2112 071  340 65 86 j.tabisz@duw.pl
Konrad Bojek 2101 071  340 64 63 k.bojek@duw.pl
Mateusz Świsulski 2101 071 340 65 98
m.swisulski@duw.pl
Jadwiga Kołacz 2115 071  340 65 13 j.kołacz@duw.pl
Krzysztof Kobielski 2115 071 340 65 13 k.kobielski@duw.pl
Waldemar Wojciechowski 2108 071  340 66 34 w.wojciechowski@duw.pl
Monika Nowak 2107 071  340 67 75 m.nowak@duw.pl

Dawid Luberda

Z-ca Kierownika

2109 071 340 66 42 d.luberda@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
Zawiadomi o wszczęciu postępowania
Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji
Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

Miesiąc, w sprawach skomplikowanych dwa miesiące - od daty złożenia kompletnego wniosku.

Jak się odwołać? Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe

Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja
o pozwoleniu na budowę wygasła.

Decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia,
w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie wnioskodawca i strona, na rzecz której została wydana pierwotna decyzja.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest rozsyłana drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania.

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:

gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
  1. Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4893