Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
IF-AB.0133.1.2013
ZGŁOSZENIE BUDOWY/ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Data zatwierdzenia:
       29-08-2013 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać przyjęcie zgłoszenia
Kogo dotyczy? Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Co przygotować?

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin
ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Ponadto do zgłoszenia przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek zgłoszenia robót budowlanych


Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek, oświadczenie
Ile muszę zapłacić? Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"
w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)
Kiedy złożyć dokumenty? Zgłoszenie złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów,
przy czym najpierw skonsultuj się z Wydziałem Infrastruktury, Oddziałem Architektury i Budownictwa
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Aneta Klimczak
- Kierownik Oddziału
2111 071  340 67 72 a.klimczak@duw.pl
Ewa Sławik 2114 071  340 64 93 e.slawik@duw.pl
       
Wiesław Suropek 2107 071  340 63 58 w.suropek@duw.pl
Joanna Tabisz 2112 071  340 65 86 j.tabisz@duw.pl
  2101 0 71  340 66 39  
Mateusz Świsulski 2101 071  340 65 98 m.swisulski@duw.pl
Jadwiga Kołacz 2115 071  340 65 13 j.kołacz@duw.pl
       
Waldemar Wojciechowski 2108 071  340 66 34 w.wojciechowski@duw.pl
Monika Nowak 2107 071  340 67 75 m.nowak@duw.pl
Dawid Luberda 2109 071 340 66 42

d.luberda@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy zgłoszenie
Wezwie do uzupełnienia braków w dokumentacji
Milcząco przyjmie prawidłowo wniesione zgłoszenie
Wyda decyzję o sprzeciwie

Jaki jest czas reakcji?

Nie później niż 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia.

Jak się odwołać? Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe

Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu wydawane jest na pisemne żądanie.
Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).
Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
należy wnosić:
gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem,
radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
  1. Art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 11715