Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: 
 IF-AB.0133.1.2013
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Data zatwierdzenia:
     29-08-2013 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Kogo dotyczy? Wnioskodawcą może być zarządca drogi. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Co przygotować?

Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

 1. mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,
  z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 5. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa
  w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2013r.,
  poz. 1409, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 6. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
 7. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 8. opinie:
 • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
  w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
 • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu
  do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu
  do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu
  do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 1. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne,
 2. oznaczenie nieruchomości podlegających podziałowi,
 3. oznaczenie nieruchomości przechodzących na własność SP lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
 4. w razie potrzeby inne ustalenia.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek, oświadczenie
Ile muszę zapłacić? Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn., zm.) są zwolnieni z opłaty skarbowej.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów, przy czym najpierw skonsultuj się z Wydziałem Infrastruktury, Oddziałem Architektury i Budownictwa
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Aneta Klimczak
- Kierownik Oddziału
2111 071  340 67 72 a.klimczak@duw.pl
Ewa Sławik 2114 071  340 64 93 e.slawik@duw.pl
       
Wiesław Suropek 2107 071  340 63 58 w.suropek@duw.pl
Joanna Tabisz 2112 071  340 65 86 j.tabisz@duw.pl
  2101 071  340 66 39  
Mateusz Świsulski 2101 071  340 65 98
m.swisulski@duw.pl
Jadwiga Kołacz 2115 071  340 65 13 j.kołacz@duw.pl
       
Waldemar Wojciechowski 2108 071  340 66 34 w.wojciechowski@duw.pl
Monika Nowak 2107 071  340 67 75 m.nowak@duw.pl
Dawid Luberda z-ca kier. 2109 071 340 66 42 d.luberda@duw.pl
 
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
Zawiadomi o wszczęciu postępowania
Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji
Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

90 dni - od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać? Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 687 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 8531