Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   IF-O.7840.1.2013
Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę Data zatwierdzenia:
    2 października 2013 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję stwierdzającą nieważność decyzji wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Kogo dotyczy?

Strona postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Pismo zawierające wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie jest wymagane sporządzanie lub wypełnianie dodatkowych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty? Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nie podlega opłacie skarbowej. Nie dotyczy to opłaty od pełnomocnictwa udzielonego w związku ze złożonym wnioskiem, chyba, że jest ono objęte zwolnieniem (rodzaje  dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa objętych zwolnieniem od opłaty skarbowej wymienione zostały w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.); zwolnione z opłaty jest m.in. pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu a także upoważniające do odbioru dokumentów).

Należności z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy wnosić:
 • gotówką:
  - w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - w kasach Urzędu Miejskiego
 • lub na konto:
  Gmina Wrocław,
  Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)" w wysokości 17 zł.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek można złożyć w dowolnym terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Orzecznictwa

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail

Mariola Pacholak
Kierownik Oddziału

1119 71 340-67-57 m.pacholak@duw.pl

Stanisław Chajec
Z-ca Kierownika Oddziału

1114 71 340-67-03 s.chajec@duw.pl
Urszula Dratwa 1117 71 340-68-01 u.dratwa@duw.pl
Katarzyna Maciejowska-Bujak 1120 71 340-62-84 k.maciejowska@duw.pl
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 1122 71 340-65-12 m.janiaczyk@duw.pl
       
Martyna Młynarczyk 1118 71 340-63-91 m.mlynarczyk@duw.pl
Konrad Bojek 1113 71 340-65-23

k.bojek@duw.pl

Barbara Nowak 1115 71 340-65-81

b.nowak@duw.pl

Radosław Chojnicki 1113 71 340-62-26 r.chojnicki@duw.pl
Grzegorz Gola 1120 71 340-62-84 g.gola@duw.pl
  1113 71 340-68-82  
Paweł Fiktus 1115 71 340-65-81 p.fiktus@duw.pl
Patrycja Brzezińska 1122 71 340-65-12 p.brzezinska@duw.pl
Artur Marcak 1118 71 340-63-91 a.marcak@duw.pl
       
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek.
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
Zawiadomi o wszczęciu postępowania w sprawie i o zakończeniu postępowania dowodowego.
Przeprowadzi postępowanie dowodowe.
Wyda decyzję uwzględniającą wniosek, nie uwzględniającą wniosku lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania strona ma prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Wydana w sprawie decyzja jest doręczana stronom drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5111