Aktualnie znajdujesz się na:

Akty prawne

•    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r., poz.1628)
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr187, poz.1330)
•    Traktat o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 90, poz. 864 i 865),
•    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015r., poz. 543);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r.,     poz. 97);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 588);
•    Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013r., poz. 5083);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca  (Dz. U. z 2013r., poz. 1644)
•    Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r., poz.23)

 

liczba wejść: 12176