Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   SOC-SOUE.0133.2.2015
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń Data zatwierdzenia:
     29 maja 2015r.
Co chcę załatwić? Wpisać zaproszenie do ewidencji zaproszeń
Kogo dotyczy?
 • Obywateli polskich
 • Cudzoziemców
 • Osób prawnych
 • Jednostek organizacyjnych
Co przygotować?

Przygotuj:

 • wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 • dokumenty potwierdzające możliwość wywiązania się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach lub odcinek emerytalny (decyzja o   przyznaniu emerytury, renty,);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu i kserokopia),
  b) REGON ( oryginał do wglądu i kserokopie ),
  c) aktualny PIT (z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym ) lub w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie  zal zaleganiu w płaceniu podatków i aktualny wyciąg z konta bankowego,
  d) deklaracje podatkowe za rok ubiegły lub aktualny wyciąg z konta bankowego;
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (akt notarialny, przydział, umowa najmu) oryginał do wglądu i kserokopia.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta
 • w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  w dniach:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.30-15.45
  środa w godzinach 8-18
 • w odpowiedniej delegaturze w dniach i godzinach jak wyżej.
Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem (str.7 wniosku).

Ile muszę zapłacić?

Opłata za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł za 1 zapraszaną osobę.

Zapłacić możesz:

 • w kasie urzędu
 • w kasach urzędu miasta
 • przelewem na konto bankowe:
  Gmina Wrocław
  Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Jeżeli wniosek składasz przez pełnomocnika zapłacisz dodatkowo opłatę skarbową
w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć:

 • w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 • w punkcie obsługi klienta (parter):
  Pl. Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław,
 • w odpowiedniej delegaturze :
  w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 12,;
  w Legnicy ul. Skarbka 3, 59-220 Legnica;
  w Wałbrzychu ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych
 • w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.30-15.45
  środa w godzinach 8-18.
Co zrobi Urząd?
 • Rozpatrzymy Twój wniosek.
 • Poprosimy Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 • Wydamy zaproszenie lub wydamy decyzję o odmowie wpisu zaproszenia lub decyzję o umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie środków finansowych jakie powinien posiadać zapraszający:

 1. zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej po 515 zł. na siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz zapraszanego cudzoziemca, na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce (gdy zapraszanym jest wstępny (rodzice), zstępny (dzieci), rodzeństwo, małżonek, rodzice małżonka, dzieci małżonka – kwota ta wynosi 200 zł) – należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu (może to być wyciąg z konta bankowego).
 2. jeżeli okres zaproszenia jest krótszy niż jeden miesiąc – wymagane środki finansowe pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu,
 3. obowiązek posiadania środków finansowych jest także spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce kwotą w wysokości o której mowa w pkt 1 – należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych (może to być zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów).
 4. zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu cudzoziemca, nie mniej niż:
  • 200 zł. – w przypadku podróży powrotnej do państwa sąsiadującego z Polską,
  • 500 zł. – w przypadku podróży powrotnej do innego państwa europejskiego,
  • 2500 zł. – w przypadku podróży powrotnej do państwa nieeuropejskiego.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Przykład:

Osoba fizyczna, pozostająca we wspólnocie małżeńskiej, mająca na utrzymaniu dwoje dzieci zaprasza cudzoziemca z kraju nieeuropejskiego na okres 3 miesięcy winna przedłożyć środki finansowe w wysokości co najmniej 9355 zł. (sposób obliczenia: 5 osób x 515 zł. x 3 miesiące + 2500 zł (bilet powrotny) = 10 225 zł.)
 

Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.


Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy  złożyć w urzędzie osobiście lub przez pełnomocnika.

Odbioru zaproszenia dokonuje wnioskodawca lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Na każdym etapie realizacji sprawy masz prawo do wglądu w dokumentację  i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

W przypadku wydania przez urząd decyzji o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń  lub umorzeniu postępowania decyzja wysyłana jest pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) stronie.

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2206 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1628),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.04.2014r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2014r., poz.546),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20.05.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środkow, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2015r., poz.741),

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.02.2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokosci środków, które powinien posiadać zapraszajacy (Dz.U. z 2016r., poz. 289),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr187, poz.1330),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r., poz. 1257).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 62363