Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenia na pracę

Informacja

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opis sprawy:

Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez Wojewodę Dolnośląskiego.Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Kogo dotyczy:

Podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

 1. wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub  inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;(zezwolenie typu „A”)
 2. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy; (zezwolenie typu „B”)
 3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym  (zezwolenie typu „C”)
 4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa); (zezwolenie typu „D”)
 5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4. (zezwolenie typu „E”)  

Właściwość składania wniosku:

Zezwolenie typu „A”:

 • jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (art. 88 b ust.2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy )
 • w przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki (art. 88b ust. 3)

Zezwolenie typu „B”:

 • jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • w przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (art. 88 b ust.2)
 • w przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki (art. 88b ust. 3)

Zezwolenie typu „C”:

 • zezwolenie na prace jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany ( art. 88b ust.1pkt.2).
 • w przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (art. 88 b ust.2)
 • w przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki(art. 88b ust. 3)

Zezwolenie typu „D”:

 • zezwolenie na prace jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granica- ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium RP ( art. 88bust.1pkt.3).
 • w przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (art. 88 b ust.2)
 • w przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki(art. 88b ust. 3)

Zezwolenie typu „E”:

 • zezwolenie na prace jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium RP ( art. 88b ust.1pkt.4).
 • w przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (art. 88 b ust.2)
 • w przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki(art. 88b ust. 3)  
Wymagane dokumenty:
W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków prosimy o niezszywanie dokumentów.
 
I.  Wniosek o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
II.  Oryginały oraz kserokopie do uwierzytelnienia:
 1. aktualny (tj. nie starszy niż trzymiesięczny) na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarcze j- w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A, B, C lub E;
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 3. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym- w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 4. kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna- w przypadku wniosku o zezwolenie typu A;
 5. kopię umowy spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A, B ;
 6. kopię zpisanych stron dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A, B, C, E
 7. kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, które podmiot powierzający wykonywanie pracy jest obowiązany uzyskać przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (w przypadku wniosku o zezwolenie typu A, C, D lub E)m.in. w zawodzie:
  • lekarza – zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej potwierdzające równorzędność posiadanych przez cudzoziemca kwalifikacji zgodnych z wymogami obowiązującymi w RP oraz prawo wykonywania zawodu lekarza, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską;
  • średniego personelu medycznego – zaświadczenie potwierdzające równorzędność posiadanych przez cudzoziemca kwalifikacji, wydane przez kuratora oświaty działającego w imieniu wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz prawo wykonywania zawodu wydawane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych;
  • nauczyciela– w szkołach publicznych – zgoda organu prowadzącego, akt założycielski szkoły, akt powołania dyrektora szkoły;
  • kierowcy samochodu ciężarowego – prawo jazdy, kursy oraz badania;
 8. kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, w których Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględniania warunków wynikających z art.88c ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca (przy wniosku o zezwolenie typu A,B, C, D lub E), który:
  • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 9. informacji starosty ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A;
 10. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 11. informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 12. kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 13. kopię dowodu wpłaty - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A, B, C, D lub E;
 14. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A, C, D lub E.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Przedłużenie zezwolenia:

następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na prace cudzoziemca dołącza się:

 • dokumenty w/w w pkt 1-14 wymagane w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • dowód wpłaty, zgodny z rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 października 2007 r.

Formularze/wnioski do pobrania

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium RP. pdf

  Wniosek o przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium RP. pdf
  Informacja pracodawcy.doc 
 

Opłaty:

 1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy na okres do 3 miesięcy – 50 zł
 2. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy na okres powyżej 3 miesięcy –100 zł
 3. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy w celu realizacji usługi eksportowej– 200 zł
 4. W przypadku przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy – 50 zł.
 5. W przypadkuprzedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy w celu realizacji usługi eksportowej – 100 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
Biuro Organizacyjno Administracyjne
Pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław 
42 1010 1674 0000 7122 3100 0000 
W tytule opłaty należy podać: opłata za zezwolenie / przedłużenie zezwolenia oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

Decyzje mogą być odbierane przez osobę uprawnioną przez pracodawcębezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Obsługi Cudzoziemców, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, bądź też wysłane pocztą.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony min. 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca.

Uwaga!!

 1. Dopiero uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy i otrzymanie przez cudzoziemca stosownego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP stanowi podstawę do powierzenia pracy cudzoziemcowi na czas nie dłuższy, niż końcowy termin ważności udzielonego zezwolenia!
 2. Pracodawca jest obowiązany do poinformowania organu wydającego zezwolenie w przypadku niepodjęcia przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę!

Miejsce składania dokumentów 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław oraz Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, Wałbrzychu i w Jeleniej Górze

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce złożone wraz z kompletem niezbędnych dokumentów są rozpatrywane zgodnie z Kodeksem postępowania aadministracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a sprawy szczególnie skomplikowane -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Traktat o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864 i 865),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r., poz. 543);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 97);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588);
 • Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 1 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 6061)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na prace dla cudzoziemca  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1644)
 •   Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)

 

liczba wejść: 96024