Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:IF-IT.0133.4.2018
 
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy Data zatwierdzenia:
     01.03.2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Kogo dotyczy?

Osób ubiegających się o uzyskanie bądź rozszerzenie uprawnień instruktora techniki jazdy.

Co przygotować?

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, do którego należy załączyć:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy. Orzeczenie powinno być opatrzone dwiema pieczęciami: „Badanie profilaktyczne przeprowadził…” oraz „uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców”;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (jeśli nie posiadasz jeszcze uprawnień instruktora techniki jazdy) albo szkolenia uzupełniającego (jeśli posiadasz już uprawnienia instruktora techniki jazdy i ubiegasz się o ich rozszerzenie);
 • kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy (jeżeli jesteś już wpisany do ewidencji instruktorów techniki jazdy);
 • kopię prawa jazdy;
 • oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego;
 • oświadczenie, że nie byłeś skazany wyrokiem sądu za:
 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
 • pismo w którym wskażesz, do której części egzaminu (teoretycznej, praktycznej bądź obu jednocześnie) chcesz przystąpić i w jakim terminie. Listę dostępnych terminów egzaminu znajdziesz pod adresem: http://mib.gov.pl/2-Instruktorzyiegzaminatorzy.htm

Uwaga: oświadczenia są częścią wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, którego wzór określa Zał. nr 11 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

 

Wzór wniosku do pobrania – zał. nr 1 do Karty usługi.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami we wniosku. Dodatkowo, we wniosku o wpis do ewidencji należy podać również adres e-mail.

Ile muszę zapłacić?

Opłata za egzamin wynosi:

Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii

Opłata za egzamin (w zł)

teoretyczny

praktyczny

A

120

260

B

120

275

C lub D

120

390

B+E, C+E lub D+E

120

390

 

Opłatę należy uiścić na konto:

Ministerstwo Infrastruktury

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 

nr rachunku bankowego:  91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

 

tytułem:  wpłata ODTJ - Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ......... , egz.  praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

Uwaga: w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata.

Ponadto, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu musisz jeszcze wnieść opłatę za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Opłata wynosi 50 zł i należy wnieść ją na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Organizacji i Rozwoju

 

nr rachunku bankowego: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000 
 

tytułem: opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy za: (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis).

Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym momencie, jednak nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu, do którego chcesz przystąpić.

 

Uwaga: dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy możesz złożyć łącznie z wnioskiem o wpis do ewidencji lub dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 1. Złożyć osobiście w Biurze Podawczym  Kancelarii Ogólnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, lub

 2. Przesłać pocztą na adres:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,  Wydział Infrastruktury,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71/340-64-33, 71/340-66-61

Co zrobi Urząd?
 1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny prześle Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy wniosek o zakwalifikowanie na wybrany termin egzaminu, w przypadku oceny negatywnej – wezwie Cię do uzupełnienia wniosku lub odmówi wpisu do ewidencji.
 2. Po otrzymaniu informacji od Przewodniczącego Komisji poinformuje Cię –telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.
 3. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu, po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wpis i informacji od Przewodniczącego Komisji o wynikach egzaminu, dokona wpisu do ewidencji i wyda świadectwo instruktora techniki jazdy. Następnie, w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu otrzymania tych dokumentów, zostaniesz telefonicznie powiadomiony o możliwości ich odebrania w siedzibie Urzędu bądź zostaną one wysłane pocztą. 
 4. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu będziesz musiał złożyć wniosek o zakwalifikowanie na kolejny, wybrany przez Ciebie termin egzaminu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Dalej Urząd będzie postępował według wyżej opisanej procedury.
Jaki jest czas reakcji? Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu jest przekazywany Przewodniczącemu Komisji niezwłocznie po pozytywnej ocenie złożonych dokumentów. Wpis do ewidencji dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu oraz potwierdzenia dokonania opłaty za wpis do ewidencji
Jak się odwołać? Od decyzji o wpisie bądź odmowie wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. Dane gromadzone są w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami i udostępniane są Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy. Podanie danych, wskazanych w treści wniosku o wpis do ewidencji jest obowiązkowe i wynika z treści art. 117 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i jej poprawiania w każdym czasie.
Podstawa prawna

- Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U., poz. 91)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 559