Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-IT.0133.4.2013
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy Data zatwierdzenia:
   30.08.2013 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Co przygotować?

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy wraz z oświadczeniem o następującej treści:

 Oświadczam, że

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno ponadto zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy raz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Uwaga: Oświadczenie zawarte jest we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

 1. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru.

 

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, którego wzór określa Zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Wzór wniosku do pobrania – zał. nr 1 do Karty usługi.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami we wniosku.
Ile muszę zapłacić?
 1. 600 zł tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 2. 1 zł tytułem: opłata ewidencyjna.

Opłaty można dokonać:

 1. Wpłatą/przelewem na konto:  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  Biuro Organizacyjno-Administracyjne  nr 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000.
 2. Gotówką w Kasie Urzędu, Oddział Paszportowy,  w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 15.45  oraz w środę w godz. od 8.00 do 17.45.
Kiedy złożyć dokumenty? Przed rozpoczęciem działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 1. złożyć osobiście w Biurze Podawczym  Kancelarii Ogólnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 2. przesłać pocztą na adres:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,  Wydział Infrastruktury,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71/340-63-78, 71/340-64-59, 71/340-68-81

Co zrobi Urząd?
 1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny dokona wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz wyda zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru.
 2. W przypadku braków we wniosku zwróci się o jego uzupełnienie lub dostarczenie niezbędnych do dokonania wpisu brakujących dokumentów.
Jaki jest czas reakcji?

7 dni, jeśli nie ma konieczności uzupełnienia braków formalnych  w złożonym wniosku.

Jak się odwołać? W tym przypadku nie przewidziano procedury odwoławczej.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 1. Art. 114 i art. 115 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r., poz. 91).
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004, N 173, poz. 1807).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2660