Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
IF.IT.0133.2.2014

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia

Data zatwierdzenia:
 13-06-2014 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w celu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić ośrodek szkolenia.

Co przygotować?

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
 2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
 4. wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
 2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
 3. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy - na przeprowadzenie zajęć; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
 4. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy wydany przez rzeczoznawcę samochodowego,
 5. oświadczenie o treści zgodnej z art. 39 g ust. 6 ustawy o transporcie drogowym
 6. dowody uiszczenia opłat (400 zł + 1 zł).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządza się samodzielnie. Brak ustawowego wzoru wniosku.

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty należy wypełnić czytelnie.

Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie wpisu musisz zapłacić 400 zł ( opłata za wpis do rejestru)
+ 1 zł (opłata ewidencyjna)

Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu, Oddział Paszportowy,

w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.45

oraz w środę w godz. od 8.00 do 17.45

lub

dokonać wpłaty/przelewu na niżej wymienione konta:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Biuro Organizacyjno – Administracyjne

nr konta: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

400 zł – tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

nr konta: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000
1 zł - tytułem: opłata ewidencyjna

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 1. Przesłać na adres:

Wydział Infrastruktury

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

2.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/340-64-33

Co zrobi Urząd?

Po akceptacji dokumentacji zostaniesz wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i otrzymasz zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu w ww. rejestrze.

W przypadku braku akceptacji otrzymasz informację o jego przyczynach.

Jaki jest czas reakcji?

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni.

Jak się odwołać? W tym przypadku nie przewidziano procedury odwoławczej.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 1. Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz.314 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013, poz.617)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 3821