Aktualnie znajdujesz się na:

Mandaty karne - dotyczy wyłącznie mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 roku

Rozłożenie na raty spłaty mandatu karnego kredytowanego lub odroczenie terminu jego płatności - dotyczy wyłącznie mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 roku

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   FB-RDW.0133.1.2018
Rozłożenie na raty spłaty mandatu karnego kredytowanego lub odroczenie terminu jego płatności Data zatwierdzenia:
      29 czerwca 2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać ulgę w spłacie mandatu karnego kredytowanego.

Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy nie jest możliwie uregulowanie mandatu jednorazowo i w terminie, a osoba ukarana zwróci się do Wojewody Dolnośląskiego z pisemnym wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie grzywny.

Kogo dotyczy? Osób ukaranych grzywnami w postaci mandatów karnych kredytowanych.
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Dokumenty potwierdzające dochód:

1. Jeżeli jesteś osobą pracującą:

a) zaświadczenie o zarobkach (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej formularz odliczeniowy zaliczki na podatek dochodowy)
b) kserokopię dokumentów potwierdzających wydatki np. opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.

2. Jeżeli jesteś emerytem/rencistą:

a) kserokopię odcinka renty/emerytury
b) kserokopię dokumentów potwierdzających wydatki np. opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.

3. Jeżeli jesteś osobą uczącą się:

a) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej
potwierdzoną za zgodność z oryginałem
b) w przypadku osiągania dochodów - zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu umowy o pracę lub z innych źródeł
c) kserokopię dokumentów potwierdzających wydatki np. opłat za czesne, mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.

4. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną:

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną
b) kserokopię dokumentów potwierdzających wydatki np. opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.

5. Jeżeli jesteś rolnikiem:

a) zaświadczenie z gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego
b) w przypadku osiągania dochodów z innych źródeł - zaświadczenie o osiąganych dochodach np. z tytułu umowy o pracę
c) kserokopię dokumentów potwierdzających wydatki np. opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.

6. Jeżeli odbywasz służbę wojskową - zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby wojskowej.

 • Dokumenty potwierdzające wydatki:

1. Stałe obciążenia dochodów

 • opłaty za mieszkanie, media, spłaty rat zaciągniętych kredytów itp./

2. Stałe wydatki na leczenie /w przypadku przewlekłej choroby/, itp.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

które znajdziesz:

 • w załącznikach do niniejszej karty usług (linki powyżej)
 • w naszym urzędzie (I piętro, pokój 1141, w godzinach 8-16)
Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wykropkowane pola we wniosku o rozłożenie na raty podając serię i numer mandatu karnego kredytowanego oraz wpisując krótkie uzasadnienie swojego wniosku. Postępuj tak samo przy formularzu odroczenia płatności za mandat. W oświadczeniu o sytuacji materialnej wypełnij pola dotyczące dochodu i wydatków zgodnie z dokumentami, jakie chcesz przedłożyć do wniosku.
Ile muszę zapłacić?

Zapłać opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji  administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony (podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a, art. 5 ust. 1 oraz art.6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

Opłaty skarbowej dokonasz:

 • w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (parter),
 • w kasie Urzędu Miasta Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wrocławia - PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

z dopiskiem: „opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego”.

Kiedy złożyć dokumenty?

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania mandatu, najpóźniej w przeciągu miesiąca.
Samo złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności nie chroni osoby zobowiązanej przed wszczęciem bądź prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Podstawą zawieszenia egzekucji jest wyłącznie prawomocna decyzja wierzyciela.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem poleconym lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Wojciech WIśniewski 1141 71 340 63 31 w.wisniewski@duw.pl
       
Co zrobi Urząd?
 • Rozpatrzymy Twój wniosek
 • Poprosimy o ewentualne uzupełnienie lub sprecyzowanie podania
 • Wydamy decyzję
Jaki jest czas reakcji?

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ) do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Odwołanie możesz wnieść w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wydaniem postanowienia lub decyzji.

 • w przypadku decyzji jest to 14 dni od daty doręczenia decyzji;
 • w przypadku postanowienia – 7 dni od daty doręczania postanowienia.
Odwołania wnosi się pisemnie za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat udzielanych ulg udzielają pracownicy DUW:

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
  z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201, z późn. zm.)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 47336