Aktualnie znajdujesz się na:

Płatność za mandaty karne - dotyczy wyłącznie mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 roku

Płatność za mandaty karne

Osoba, która otrzymała mandat karny, przyjęła go i podpisała zobowiązana jest do jego uregulowania bez wezwania w ciągu 7 dni od daty nałożenia.

Grzywny nałożone w drodze mandatu należy przekazywać na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

Narodowy Bank Polski O/O Wrocław
nr 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000


W tytule wpłaty należy koniecznie podać:

serię i numer mandatu karnego oraz dane osoby ukaranej mandatem.

Uregulowanie mandatu karnego może nastąpić zarówno z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, jak również w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: pn, wt, cz, pt 9:30 - 15:45, śr 8:00 - 17:45

W przypadku otrzymania z urzędu skarbowego pisma zawiadamiającego o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym wpłaty należy dokonywać na wskazane w piśmie konto bankowe tzn. konto urzędu skarbowego w wysokości podanej w piśmie
tzn. wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego. Nie należy w takim przypadku dokonywać płatności na konto bankowe DUW /tzn. konto wskazane na mandacie/.

Kwestie zasadności ukarania grzywną pozostają w kompetencji funkcjonariusza organu uprawnionego do nakładania grzywien.

Funkcjonariusz organu uprawnionego określa wysokość grzywny oraz informuje o skutkach prawnych odmowy jej przyjęcia (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego funkcjonariusz kieruje wniosek
do Sądu o ukaranie).

Możliwość uchylenia prawomocnego mandatu zawierają jedynie uregulowania zawarte w art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Stanowią one, iż ukarany w zawitym terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się mandatu może złożyć wniosek o jego uchylenie do Sądu, na którego obszarze działania grzywna została nałożona.
Należy zaznaczyć, iż w takiej sytuacji mandat może zostać uchylony, jedynie wówczas gdy grzywnę nałożono za czyn nie będący wykroczeniem.

Jednak do czasu wydania przez Sąd postanowienia korzystnego dla ukaranego mandat karny pozostaje prawomocny, a więc w przypadku nieuregulowania podlega egzekucji administracyjnej.

Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), jest należnością publicznoprawną i stanowi dochód budżetu państwa.

Do egzekucji należności publicznoprawnych, wynikających z nieuregulowanych w terminie mandatów karnych, mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ukarany zostaje o tym fakcie poinformowany, m.in. w punkcie 3 pouczenia umieszczonego na drugiej stronie odcinka mandatu.

Wierzyciel ma obowiązek systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań publicznoprawnych. Brak zapłaty grzywny w wyznaczonym ustawowo terminie (7 dni) skutkuje wystawieniem przez wierzyciela wniosku o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania należności budżetu państwa. Wniosek jest kierowany do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej mandatem karnym.

Wystawienie tytułu wykonawczego nie wymaga wcześniejszego skierowania do ukaranego upomnienia (wezwania do zapłaty).

liczba wejść: 42649