Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-SOUE.0133.4.2014

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE

Data zatwierdzenia:
      25 listopada 2014 r.
Co chcę załatwić? Zalegalizować pobyt członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE na terytorium RP.
Kogo dotyczy? Członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE.
Co przygotować?

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE lub o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE :

 • Wypełniony wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE lub wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE,
 • 2 aktualne fotografie (nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiajace wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza żrenice. Linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiać cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry).
  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek - kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego,
 • zstępny (dzieci) / wstępny (rodzice) - kserokopię dokumentu potwierdzającego istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE.

  Ważne informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 •  

Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem (str.8 wniosku)

Ile muszę zapłacić?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o wydanie/wymianę  karty pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE składa się osobiście w sytuacji gdy obywatel UE ma zarejestrowany  na terytorium RP pobyt.
Wniosek o wydanie/wymianę  karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE  niebędącego obywatelem UE należy złożyć osobiście po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć:

 • w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  w punkcie obsługi klienta (parter):
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 •  
Wrocław Nr telefonu
 

 

Informacje w sprawie pobytu obywateli Unii Europejskiej

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców

 

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda:
 • Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

W przypadku nie spełnienia warunków do zalegalizowania pobytu wyda:

 • decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie . Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 900),
 • Ustawa z dnia 01 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2011r. nr 92, poz.532),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r.,poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 154 poz. 1105),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 237 poz. 1417),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1969).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7633