Aktualnie znajdujesz się na:

Akty prawne

Akty prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku;
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego;
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska; 
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe;
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
liczba wejść: 5040