Aktualnie znajdujesz się na:

Nadanie obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    
Nadanie obywatelstwa polskiego Data zatwierdzenia:
Co chcę załatwić?

Uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

Co przygotować?

Wymagane dokumenty:
(należy złożyć stosownie do okoliczności)

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany na formularzu. którego wzór określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 927) – wypełniony czytelnie, pismem naśladującym druk; należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, w przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być pozostawiony bez rozpoznania (do pobrania : załącznik nr. 1).
 2. Jedna aktualna fotografia osoby której wniosek dotyczy - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia paszportu (oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia karty pobytu (oryginał do wglądu).
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego - oryginał dokumentu.
 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego - oryginał dokumentu  - w tym miejscu należy zauważyć, że wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć ten dokument ze stosowną adnotacją w przypadku rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, a nie jedynie wyrok sądowy.
 7. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 8. Kserokopia decyzji zezwalającej na pobyt stały bądź czasowy w Polsce, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.
 9. Kserokopia dokumentu tożsamości współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 10. Posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie oraz występujący stopień pokrewieństwa.
 11. Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego.
 12. Dokumenty potwierdzające źródła utrzymania  cudzoziemca.
 13. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną lub społeczną.
 14. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we  wniosku - nie wymienione wyżej.                                                                                                                          

Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:

 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego - oryginał dokumentu.
 • Jedną aktualną fotografię osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 • Kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).
 • Kserokopię karty pobytu (oryginał do wglądu).
 • Kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce.
 • Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 • Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 • Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu przyjęte do protokołu przed właściwym miejscowo organem (w zaleności od miejsca zamieszkania osobz składającej oświadczenie będzie nim wojewoda lub konsul Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed właściwym miejscowo organem.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu  przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w sprawie powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (przez notariusza).

Osoby, które posiadają małoletnie dzieci powinny wskazywać w treści wniosku czy posiadają one obywatelstwo polskie, a w przypadku przeczącym wskazać ich dane we wniosku - jeżeli rodzic nie chce, aby małoletnie dziecko nabyło obywatelstwo polskie wraz z nim powinien wskazać czy drugiemu z rodziców przysługuje władza rodzicielska.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r poz. 161 z późn. zm.) nadanie obywatelstwa polskiemu jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, jeżeli drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska - cudzoziemiec pozostający w takiej sytuacji winien zatem bezwzględnie objąć swoim wnioskiem małoletnie dziecko oraz dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające, że drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko (do pobrania: załącznik nr 1.) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2.).

Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław


lub na stronie internetowej www.duw.pl.

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 12 - 13 wniosku.

Ile muszę zapłacić?

 

OPŁATA SKARBOWA:

 1. Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem - 5 zł
 2. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł

UWAGA


Beneficjentem opłat skarbowych w tym wypadku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu dokonującego czynności urzędowej tj.  Prezydent Wrocławia.

Opłatę skarbową można wpłacać:


na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Opłata skarbowa jest wyliczana przez pracownika przyjmującego wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, zgodnie z ilością dołączonych do wniosku kserokopii dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

Gdzie załatwię sprawę?

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

PARTER – Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego.

Informacja telefoniczna Oddziału Obywatelstwa Polskiego dostępna jest pod numerem: 71  340 66 09.

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:30 - 15:45
środa w godz. 8:00-18:00

 

Co zrobi Urząd?

 

 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów - w przypadku niektórych danych i dokumentów organ administracji publicznej ma prawo wyznaczyć 30-dniowy termin ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Jaki jest czas reakcji?

 

Procedura nadania obywatelstwa polskiego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) - za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń - brak jest zatem regulacji, które wyznaczyłyby termin rozpatrzenia wniosku.

Cudzoziemcy po złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego do czasu otrzymania informacji o jego rozstrzygnięciu powinni zgłaszać za pośrednictwem organu administracji publicznej wszelkie istotne zmiany zachodzące w ich życiu m.in. urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zmiana adresu zamieszkania, wymiana dokumentów tożsamości, zmiana tytułu pobytowego w Polsce oraz wymiana dokumentu go potwierdzającego.

Przekazanie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych następuje niezwłocznie, gdy zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne bądź nie zostały do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty organ administracji wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy

 

Przepisy ustawy o obywatelstwie polskim nie przewidują trybu odwoławczego od rozstrzygnięć Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie nadania lub odmowy nadania obywatelstwa polskiego.

 

Podstawa prawna

 

Art. 18-29  ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1462) oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. 2012 poz. 927).

 

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 35311