Aktualnie znajdujesz się na:

Uznanie za repatrianta

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:SOC-OP.0133.1.2016
Uznanie za repatrianta Data zatwierdzenia:
   27 stycznia 2016  r.
Co chcę załatwić?

Zostać uznanym za repatrianta w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.) za repatrianta może być uznana osoba, która łącznie spełnia poniższe przesłanki:

 • ma polskie pochodzenie;
 • przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji tj. przed 1 stycznia 2001 r.  zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia;
 • złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

Uznaną za repatrianta w tym trybie nie zostanie osoba, która:

 • utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji na podstawie cytowanej wcześniej ustawy o repatriacji;
 • repatriowała się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów;
 • w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie za repatrianta; wniosek składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta (Dz. U. z 2001 r. Nr 22 poz. 260 z późn. zm.) do pobrania: Wniosek o uznanie za repatrianta.
 2. Jedna aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 5 cm x 4 cm.
 3. Decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Osoba nieposiadająca takiej decyzji dołącza dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Dokumenty te wojewoda przekaże konsulowi właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na stałe tej osoby za granica, w celu wydania decyzji o uznaniu jej za osobę polskiego pochodzenia. Wzór wniosku o wydanie decyzji o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia do pobrania:Wniosek o wydanie decyzji.
 4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 5. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia.
 6. Oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny
 7. Życiorys.
 8. Poświadczona urzędowo kserokopia karty pobytu. 
 9. Zaświadczenie, że osoba pobierała naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu
  i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz odpis dyplomu.
 10. Zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 11. Oświadczenie czy w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka do pobrania: Oświadczenie.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:

 • rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego bądź konsula. 

 

Zamiast oryginału dokumentu, jako dowód w sprawie, Wnioskodawca może złożyć jego uwierzytelnioną kopię.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem  może nastąpić w trakcie osobistego składania wniosku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu  może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została potwierdzona przez notariusza. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem może dokonać również polski notariusz, polski konsul lub pełnomocnika wnioskodawcy, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Ponadto organ administracji w trakcie toczącego się postępowania może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli mogą mieć one wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o uznanie za repatrianta.  (do pobrania: Wniosek o uznanie za repatrianta) zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: Wzór wypełnionego wniosku).

Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

lub na stronie internetowej www.duw.pl

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij pola formularza zgodnie z objaśnieniem dla wypełniających wniosek.
Ile muszę zapłacić?

Wniosek o uznanie za repatrianta nie podlega opłacie skarbowej.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy, wtedy koniecznym będzie uiszczenie stosownej opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł dołącza się do wniosku (do pobrania: Pełnomocnictwo ogólne). Od opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.
Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.

nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
lub
w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.40
środa w godz. 8.00-17.40.

Możesz wyznaczyć również pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: Pełnomocnictwo do doręczeń). Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.

   
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o uznanie za repatrianta polskiego składa się do wojewody właściwego z uwagi na zamierzone miejsce osiedlenia się osoby, której dotyczy. 

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub korespondencyjnie:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

PARTER – Punkt Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich  i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać z automatu biletowego.

Informacja telefoniczna pod numerem: 71  340 66 09.

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00
środa w godz. 8.00-18.00.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.
Jaki jest czas reakcji?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na decyzję konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jak się odwołać?

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Osoba uznana za repatrianta nabywa obywatelstwo polskie z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.

Decyzja o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa, powoduje, że przy ustalaniu prawa tej osoby do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich wysokości w Rzeczypospolitej Polskiej okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.
Podstawa prawna

Art. 16 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 roku w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta (Dz. U. Nr 22, poz. 260 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5120