Aktualnie znajdujesz się na:

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
Utrata obywatelstwa polskiego Data zatwierdzenia:
    
Co chcę załatwić?

Zrzec się obywatelstwa polskiego.

Kogo dotyczy? Obywatela polskiego, który chce zrzec się obywatelstwa polskiego.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zgodny z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego– wypełniony czytelnie, pismem naśladującym druk; należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, w przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być pozostawiony bez rozpoznania
 2. Aktualna fotografia osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 3. Kserokopia polskiego paszportu /oryginał do wglądu/ lub kserokopia dowodu osobistego /oryginał do wglądu/
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 6. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego bądź inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego
 7. Kserokopia dokumentu tożsamości współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 8. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania
 9. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku- nie wymienione wyżej
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej     
 11. Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 • aktualną fotografię osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 • kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego /oryginał do wglądu/
 • kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 • poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego
 • oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez małoletniego przyjęte do protokołu przed właściwym miejscowo organem
 • oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed właściwym miejscowo organem

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu  przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w sprawie powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP. 

Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym /przez notariusza/ za pośrednictwem wojewody lub konsula.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa  polskiego  wraz z aneksem jeżeli obejmujesz więcej niż jedno dziecko. 

Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

lub na stronie internetowej www.duw.pl

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 8 wniosku

Ile muszę zapłacić?

OPŁATA SKARBOWA:

 1. Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem - 5zł
 2. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9zł

UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Prezydent Miasta Wrocławia.
 

Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

lub

w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

PARTER – Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego.

Informacja Oddziału Obywatelstwa Polskiego:
tel. 71  340 66 09

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:30 - 15:45
środa w godz. 8:00-18:00

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Jaki jest czas reakcji?

Procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego  nie podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń. Przekazanie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje niezwłocznie, gdy zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne bądź nie zostały do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty organ administracji wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jak się odwołać? Od rozstrzygnięcia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie można złożyć odwołania.
Podstawa prawna

Art. 46- 54 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. poz.1462) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. 2012 poz. 928).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5512