Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

 1. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Od 1 stycznia 2012 roku , działając na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r., poz. 1318  z późn. zm.), we Wrocławiu funkcjonuje Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Siedzibą Komisji jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
Komisja składa się z 16  członków. Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków  powołuje wojewoda, po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.
Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie , którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa  stanowiło zdarzenie medyczne.

Sprawozdanie z działalaności Komisji w latach  2012 -2017
Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu

 1. Czym jest zdarzenie medyczne?

W ustawie zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być.:

 • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby,
 • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
 • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,

w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Uwaga: Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa dolnośląskiego, po 1 stycznia 2012 roku.

 1. Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy./wzór wniosku poniżej/.
Wnioski  można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku. Osoby, które zostały poszkodowane wcześniej mogą dochodzić odszkodowania na dotychczasowych zasadach.  
Wniosek do komisji można  złożyć w ciągu  jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta.
Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.

 

 1. Jak długo należy czekać na decyzję?

Komisja wydaje orzeczenie  w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego  wniosku.
W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Wysokość świadczeń,

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.
W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie  wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

 1. Akty prawne

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318  z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.750 ).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.

 1. Wniosek 
  1.  Wzór wniosku - formularz do pobrania i dokładnego wypełnienia,
  2. Wypełniony wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach,
  3. Niezbędne załączniki do wniosku :- dokumenty stanowiące  dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie ,wyniki badań dodatkowych etc.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty;

jeśli dotyczy

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pacjencie, 
 • pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

 

 1. Opłata

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Opłatę uiścić  można:

przelewem na rachunek:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
NBP o/okręgowy Wrocław
42 1010 1674 0000 7122 3100 0000
z dopiskiem w tytule przelewu "opłata za złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych"

gotówką w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

Czynna w  pn-wt; czw-pt w godzinach 8.00-16.00, a we środę w godzinach od 8.00-18.00

elektronicznie przez Internet - przelew dokonywany jest na druku banku w którym dokonywana jest płatność,  na rachunek jak wyżej.

 1. Koszty postępowania

Koszty postępowania to:

 • opłata wnioskodawcy przy składaniu wniosku - 200 zł,
 • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii - jeżeli taka będzie potrzebna,  


W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca.
W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia).
W przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczyciela w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia - koszty ponosi ubezpieczyciel.

 1. Gdzie złożyć dokumenty

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław,
z dopiskiem : "Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych"

lub złożyć osobiście
w siedzibie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:
pokój 0269, parter
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

 1. Zbiór Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 i 2016) informuję, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Wojewoda Dolnośląski, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie zdarzenia medyczne,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

Dodatkowa informacja:

tel.:      071 340 63 34
fax.:    071 340 63 89
mail:   zdarzeniamedyczne@duw.pl

liczba wejść: 45341