Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w 2016 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Waldemar Mordkowicz

petycja

uzupełnienie

Podjęcie działań zmierzających do anulowania Decyzji Wojewody z dnia 15 marca 2000 r., znak NGK.Ia.7723/P/22/9/00 oraz anulowania § 1 Statutu Powiatu Wołowskiego 16.06.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   15 lipca 2016 udzielono wnoszącemu odpowiedzi
               
               
               

 

 

liczba wejść: 675