Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o strukturze zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 PS-SM.0133.3.2015
Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o strukturze zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Data zatwierdzenia:
     5.05.2015 r.
Co chcę załatwić? Sporządzić  kwartalną informację dotyczącą stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Kogo dotyczy? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Co przygotować?

Dane księgowe dotyczące działalności samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz   Struktura zobowiązań  w formie arkusza kalkulacyjnego (tabela programu Microsoft Excel).

Jak wypełnić dokumenty? Wejdź na stronę www. duw.pl → Urząd  → Zdrowie Publiczne → Informacje statystyczne → Wzór formularza – Informacja o strukturze zobowiązań SPZOZ oraz instrukcja wypełniania formularza. Wypełnij sprawozdanie  zgodnie z zamieszczonym wzorem.
Ile muszę zapłacić? Nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Przesyłaj sprawozdanie kwartalnie w terminie do 22. dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale.
Gdzie załatwię sprawę?

Przesyłaj sprawozdanie pocztą elektroniczną na adres zoz@duw.pl  w formie arkusza kalkulacyjnego (tabela programu Microsoft Excel).

Co zrobi Urząd?

Sprawdzi przesłane sprawozdania. W przypadku błędów poprosi telefonicznie o przesłanie korekty.

Sporządzi informacje zbiorczą  Prześle w wersji elektronicznej i w formie wydruku komputerowego do Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

Jaki jest czas reakcji?

Do czasu sporządzenia zestawienia zbiorczego.

Jak się odwołać? W tym przypadku nie został przewidziany tryb odwoławczy.
Informacje dodatkowe

Pomocna przy wypełnianiu sprawozdania będzie instrukcja wypełniania sprawozdania, umieszczona na stronie www.duw.pl → Urząd → Zdrowie Publiczne→Oddział Statystyki Medycznej→Informacje Statystyczne.

W każdej chwili możesz się skontaktować z pracownikami Oddziału Statystyki Medycznej pod nr tel. 71 340 69 38.
Podstawa prawna

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w zakresie bieżącego monitoringu stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2014