Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.5.2018
Uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej Data zatwierdzenia:
      20 marca 2018 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać status zakładu aktywności zawodowej.
Kogo dotyczy?

Organizatorów zakładu tj.: powiaty, gminy oraz fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tworzących wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę, jeżeli jednostka:

 1. zatrudnia co najmniej 70 % ogółu osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych,
 2. posiada odpowiednie obiekty i pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz zapewnia doraźną, specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności,
 4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
Co przygotować?
 1. Wniosek organizatora zakładu zawierający:  dokładną nazwę i adres organizatora oraz adres zakładu, informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje ich schorzeń).
 2. Statut organizatora oraz dokumenty potwierdzające status prawny i podstawę jego działania.
 3. Dokumenty potwierdzające wyodrębnienie organizacyjne i finansowe zakładu.
 4. Tabelę ilustrującą zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1).
 5. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na siedzibę zakładu, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń.
 6. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych).
 7. Regulamin zakładu oraz regulamin zakładowego funduszu aktywności.
 8. Oświadczenie o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
 9. Opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
 10. Kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON dla utworzonego zakładu.
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Informację o stanie zatrudnienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie wypełnij informację o stanie zatrudnienia zgodnie z opisem rubryk.
Ile muszę zapłacić?

Zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 10 zł. Możesz to zrobić:

 • w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdującej się na parterze budynku urzędu;
 • w kasach Urzędu Miejskiego;
 • przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Wrocławia: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć po skompletowaniu dokumentów, wymienionych w rubryce „Co przygotować”. Nie zapomnij o dołączeniu do wniosku opinii Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącej użytkowanych obiektów i pomieszczeń oraz o zawarciu umowy z samorządem województwa, dotyczącej finansowania kosztów utworzenia i działania zakładu.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem poleconym lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów  wydamy decyzję administracyjną.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, termin może wydłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć odwołanie do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje dodatkowe Po uzyskaniu statusu pamiętaj: opieka doraźna, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy winna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych. Powiadom nas w terminie 14 dni o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków stawianych zakładom aktywności zawodowej.
Podstawa prawna
 • art. 29  i art. 30  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.  w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012, poz. 850).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 3455