Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-KNPS.9423.1.      .2017
Zezwolenie na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Data zatwierdzenia:
 12.09.2017 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej.
Kogo dotyczy? Podmiotów prowadzących w ramach działalności statutowej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia).
Co przygotować?
 • wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 • zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);
 • koncepcję prowadzenia placówki;
 • informację o sposobie finansowania placówki;
 • informację o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką;
 • zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała placówką, ze względu na stan zdrowia jest zdolna do jej prowadzenia.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (załącznik nr 1) do niniejszej karty.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie, w momencie spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz standardów określonych w art. 68 powołanej wyżej ustawy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
  pl. Powstańców Warszawy 1,
   50-153 Wrocław
 •  
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta:
 • Pon., Wt., Czw., Pt. w godz. 8:00 - 16;00,
 • Śr. w godz. 8:00 do 18:00.

Dodatkowe informacje uzyskasz:

 pod nr tel. 71 340 69 83 lub 71 340 63 68

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Dorota Kamińska 0109 71 340-69-83 d.kaminska@duw.pl
Elżbieta Pawłowska 0109 71 340-63-68 e.pawlowska@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Przeprowadzimy oględziny obiektu, w którym usytuowana jest placówka, dokonamy oceny spełnienia standardów. Jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełnia warunki oraz placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, wydamy w trybie decyzji administracyjnej zezwolenie na prowadzenie placówki na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem lub w przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełnienia standardów, z urzędu wydamy zezwolenie na czas określony. W zezwoleniu określimy przeznaczenie placówki oraz wpiszemy ją do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy w terminie 14 dni, od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka. Oględzin obiektu dokonamy w terminie 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie.

Jak się odwołać? Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wymogi jakie muszą być spełnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki określone są w art. 67 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.).

Podstawa prawna
 • Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 • Art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. 2005 nr 86, poz. 740).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4241