Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Wydanie zezwolenia na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-ZS.9423.2.    .2017
Wydanie zezwolenia na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej Data zatwierdzenia:
     12.09.2017 r.
Co chcę załatwić? Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Kogo dotyczy?
 • powiatu,
 • województwa,
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i sumienia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Co przygotować?

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej i załączniki tj.:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo - wychowawcza ma prowadzić działalność,
 • odpis z właściwego rejestru,
 • oświadczenie o numerze REGON i NIP,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego prowadzona będzie placówka opiekuńczo - wychowawcza, w przypadku placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego PSP i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki (wymagane w przypadku gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia),
 • statut placówki opiekuńczo - wychowawczej lub jego projekt,
 • regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo - wychowawczej lub jego projekt,
 • informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Jak wypełnić dokumenty? Wniosek należy wypełnić czytelnie, prawidłowo i kompletnie.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej nie pobiera się opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w dowolnym terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta
  Pon., Wt., Czw., Pt  w godz. 800-1600
  Śr. w godz. 800-1800

Dodatkowe informacje uzyskasz

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Tomasz Borecki 1105 71 340-69-16 t.borecki@duw.pl
Piotr Szafarowicz 0109D 71 340-69-53 p.szafarowicz@duw.p
Co zrobi Urząd?

Wniosek wraz z załącznikami sprawdzony zostanie pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli spełnione będą warunki formalne oraz wymogi merytoryczne zgodnie
z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa wojewoda przeprowadzi oględziny obiektu przeznaczonego na placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Jeśli oględziny obiektu potwierdzą brak przeciwwskazań wydane zostanie zezwolenie na funkcjonowanie placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz wpisana zostanie ona do odpowiedniego rejestru.

Jaki jest czas reakcji?

Na załatwienie sprawy Urząd ma 30 dni.

W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przysługuje za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.),                
 • Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 3202