Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
      PS.WKM.0133.4.2015
Państwowy egzamin specjalizacyjny lekarze
/ lekarze dentyści
Data zatwierdzenia:
      24 kwietnia 2015 r.
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego
Kogo dotyczy? Lekarze / lekarze dentyści
Co przygotować?
 1. Wniosek/zgłoszenie do PES. Formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. Potwierdzony przez CEM, wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek.
 2. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny.
 3. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji.
 4. Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca:
  - decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu stażu specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem
  - wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów itd.
 5. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych).
 6. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacyjnym (oryginały), dodatkowych (kserokopie).
 7. Praca poglądowa (ilość zgodna z programem specjalizacji) ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji, zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.
  Osoby ze stopniem naukowym:
  - wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
  - zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia)
 8. Zaświadczenie o znajomości języka obcego wydane przez Studium Języków Obcych Uczelni Medycznej (wymagane jest zdanie egzaminu z języka obcego w trakcie każdej specjalizacji):uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego zaświadczenie o zdanym egzaminie w innej wyższej uczelni jest  ważne, jeżeli zostanie potwierdzone przez Studium Języków Obcych jednej z uczelni medycznych. Lekarze zakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji po dniu 1 lipca 2011 r. nie są zobowiązani do wykazywaniasię praktyczną znajomością języka obcego. 
 9. Potwierdzenie uczestnictwa w działalności Towarzystwa Naukowego w czasie odbywania szkolenia.
 10. Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury – kopię świadectwa pracy z miejsca ostatniego zatrudnienia.

Uwaga!  Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PES. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek elektroniczny strona:  http://www.cem.edu.pl/

Jak wypełnić dokumenty? Należy wypełnić wniosek elektroniczny http://www.cem.edu.pl/
Ile muszę zapłacić? Zgłoszenie się po raz 4 i kolejne do PES jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 700 zł.
Wpłat należy dokonywać na rachunek CEM 31 1010 0068 7900 2012 0001 0004 podając w tytule wpłaty imię i nazwisko osoby zdającej oraz nazwę specjalności.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty do egzaminu powinny być złożone do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:
 • przed sesją wiosenną - do 31 grudnia
 • przed sesją jesienną - do 31 lipca
Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, parter, pokoje 0130, 0129

 

pracownik telefon pokój email

Joanna Kubiczek

71 340 66 41

0130

j.kubiczek@duw.pl

Aleksandra Pukaluk

71 340 62 66

0130

a.pukaluk@duw.pl

Małgorzata Piwowarczyk

71 340 66 36

0129

m.piwowarczyk@duw.pl

Inga Krasicka

71 340 66 36

0129

i.krasicka@duw.pl

 

 

 

Co zrobi Urząd?

Przekazuje dokumentację do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Jaki jest czas reakcji?

W ciągu 14 dni od złożenia dokumentacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujemy je do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Znajdziesz na naszej stronie pod adresem:
http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/68,Lekarze.html

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 05 grudnia 1996r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6489