Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2015

Lista zmieniona nr 6

W dniu 15 października 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 6 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

 

Lista zmieniona Nr 5

W dniu 18 września 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

 

Lista zmieniona Nr 4

W dniu 16 lipca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

 

Lista zmieniona Nr 3

W dniu 29 czerwca 2015r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Lista zmieniona nr 2

W dniu 08.05.2015r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Wzory załączników do umowy

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie w roku 2015 środkami budżetu państwa projektu w ramach NPPDL.

 

Załącznik nr 2 – wzór: Zestawienie planowanych robót i usług.

Załącznik nr 3 – wzór: Plan składania wniosków o wypłatę dotacji.

Załącznik nr 4 – wzór: Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa

załącznik nr 4 a - wzór -  zał. nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji

Załącznik nr 5 – wzór: Oświadczenie o niemożności odzyskania podatku VAT.

Załącznik nr 6 – wzór: Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Załącznik nr 7 – wzór: Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu w 2015 r.

Załącznik do sprawozdania z realizacji projektu - Rozliczenie inwestycji

Załącznik nr 8 – wzór: Tablica informacyjna.

Załącznik nr 9 – wzór: Wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym Projektu.

Przykład poprawnie wypełnionego załącznika nr 2 do umowy

Przykład poprawnie wypełnionego załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie

Kwalifikowalność wydatków do dofinansowania w ramach NPPDL

Koszty kwalifikowane w ramach dofinansowanego zadania:

 

 • wyłącznie koszty realizacji zadania w kwotach brutto (w przypadku niemożliwości odzyskania podatku VAT), wskazane we wniosku i planowane do wykonywania
  w 2015 roku (nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku i nie później niż 31 grudnia 2015 roku),
 • wyłącznie koszty ponoszone na określony we wniosku zakres rzeczowy zadania,
 • koszty uzasadnione - nierozerwalnie związane w związku z budową, przebudową lub remontem dróg oraz obiektów inżynierskich (mostów, tuneli, przepustów) i urządzeń znajdujących się w ich ciągu, tj. roboty budowlane w pasie drogowym, w tym odwodnienie i oświetlenie drogi,
 • koszty robót w pasie drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku.

    Koszty niekwalifikowane

 

 • wydatki poniesione do 31.12.2014 roku oraz planowane do poniesienia po roku 2015,
 • koszty robót wykonanych poza pasem drogowym,
 • podatek VAT, o ile istnieje możliwość jego odzyskania na mocy obowiązujących przepisów podatkowych,
 • ponoszone przez wnioskodawcę opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę,
 • koszty robót dotyczących infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,
  w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
  z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, np. koszty usunięcia kolizji, wykonanie instalacji sanitarnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych oraz przyłączy do tych sieci,
 • koszty przełożenia w pasie drogi urządzeń typu liniowego, np. linii energetycznej, - w świetle obowiązujących przepisów art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych podmiotami zobowiązanymi do poniesienia kosztów przełożenia ww. urządzeń są ich właściciele,
 • koszty dotyczące nadzoru inwestorskiego, archeologicznego, jeśli konieczność prowadzenia nadzoru nie wynika wprost z decyzji organu wydającego pozwolenie na budowę,
 • przychód uzyskany np. z tytułu sprzedaży lub uzyskania i ponownego użycia destruktu w roku otrzymania dotacji celowej umniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach zadania.

Wydatkami niekwalifikowanymi są wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz Programie.

Wydatki związane z realizacją zadania nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie, finansowane są ze środków własnych Beneficjenta.

Lista zmieniona nr 1

  W dniu 23.02.2015r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego Listę zmienioną Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2015 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

W dniu 16 grudnia 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2015 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

 

liczba wejść: 5227