Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2018.

Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pkt 6.1. 1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 publikuje w załączeniu wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji/środków Funduszu Pracy oraz  potwierdzeń poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do Programu, które Beneficjenci mają obowiązek przedstawić przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 6.2.1 i 6.2.2 Programu.

Termin złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji/ środków Funduszu Pracy  to  19 luty 2018r( data wpływu do urzędu).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego jej złożenia w formie pisemnej.

oświadczenie Gminy-moduł 1.docx

oświadczenie Gminy-moduł 2.docx

oświadczenie Beneficjent-moduł 3.docx

oświadczenie Beneficjent-moduł 4.docx

potwierdzenie poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu-moduł 3.docx

potwierdzenie poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu-moduł 4.docx

 

 

Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pkt 8.11. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 publikuje w załączeniu Podział środków na poszczególnych Beneficjentów Programu.

            Jednocześnie informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 02.02.2018 r. termin złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji  ulega zmianie w stosunku do terminu określonego w  pkt 6.1.1. Programu i zostanie podany niezwłocznie po określeniu przez Ministerstwo źródeł dofinansowania. W tym samym czasie zostanie również opublikowany wzór oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

 

Podzial dofinansowania modul 1a.xlsx

Podzial dofinansowania modul 1b.xlsx

Podzial dofinansowania modul 2.xlsx

Podzial dofinansowania modul 3 .xlsx

Podział dofinansowania moduł 4.xlsx

 

Wykaz odrzuconych ze względów formalnych ofert w programie " Maluch + " 2018 (skan wykazu)

 

W dniu 17 listopada 2017 roku Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zatwierdził  "Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień, jak również określenie rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom w ofertach składanych w ramach konkursu Maluch + 2018 w województwie dolnośląskim" .

 

Wojewoda Dolnośląski, zgodnie z pkt 7.2.2. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018 ogłasza wzory dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3. Programu:

  1. Wzór programu inwestycji,
  2. Wzór kosztorysu wydatków inwestycyjnych,
  3. Wzór oświadczenia „o braku żłobków i klubów dziecięcych”,
  4. Wzór kosztorysu wydatków bieżących – gminy,
  5. Wzór oświadczenia „o liczbie dotowanych dzieci” ,
  6. Wzór kosztorysu wydatków bieżących – podmioty niegminne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2017.

Wzory umów - Program "MALUCH plus" 2017 moduły 1, 2, 3 i 4 (21.02.2017r.)

Zgodnie z pkt 7.2.13. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami  pomocy finansowej  w module 1, 2, 3 i 4 Programu  (w załączeniu).

wzór umowy moduł 1

wzór umowy moduł 2 Gminy

wzór umowy moduł 2 Podmioty Niegminne

wzór umowy moduł 3

wzór umowy moduł 4

 

Podział środków na poszczególnych beneficjentów w modułach 3 i 4 Programu "MALUCH plus" 2017 oraz zobowiązanie do dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji. Informacja o wynikach konkursu w module 1 Programu (6.02.2017r.)

Wojewoda Dolnośląski publikuje w załączeniu podział środków na poszczególnych beneficjentów w modułach 3 i 4 Programu. Beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji. Wojewoda Dolnośląski informuje ponadto o wynikach Konkursu w module 1 Programu - ogłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

decyzja o upublicznieniu podziału dotacji w modułach 3 i 4 Programu oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji

podział dotacji - moduł 3 i 4 Programu

wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

 

Podział środków na poszczególnych beneficjentów w module 2 Programu "MALUCH plus" 2017 oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji (6.02.2017r.)

Wojewoda Dolnośląski publikuje w załączeniu podział środków na poszczególnych beneficjentów w module 2 Programu. Beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji.

decyzja o upublicznieniu podziału dotacji w module 2 Programu oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji

podział dotacji - moduł 2 Programu

wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" konkurs "Maluch" - edycja 2016.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie MRPiPS.

Sprawozdanie z trwałości - „ Maluch” – edycja 2016

Zgodnie z pkt 7.10. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch” – edycja 2016 podmiot objęty dofinansowaniem z Programu zobowiązuje się do zapewnienia po 2016 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi powstałych lub dofinansowanych z udziałem środków z Programu przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu.

Wzór sprawozdania z trwałości projektu dotyczącego zapewnienia funkcjonowania  miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dofinansowanych z budżetu państwa w ramach konkursu „Maluch – edycja 2016”

 

liczba wejść: 8716