Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 2017 r.

W budżecie państwa na rok 2017 na realizację rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 5 mln złotych, która będzie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów.

Na podstawie uchwały ustanawiającej program, wcześniejszych doświadczeń z jego realizacji oraz wskazówek Międzyresortowego Zespołu ds. Programu, w tegorocznej edycji programu przyjęto poniższe rozwiązania.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania projektów do dofinansowania w ramach programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty pozarządowe.

2. Zgłaszane do urzędów wojewódzkich projekty muszą wpisywać się w jeden z celów szczegółowych Programu:

    a) cel szczegółowy nr 1 – „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.

        W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu –  przekazanych może zostać maksymalnie 6 projektów, w tym:

- 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1;

- 1 projekt na cel priorytetowy 1a – realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca społeczności lokalnych z dzielnicowym;

                - 1 mikroprojekt.

Dodatkowo wyodrębniony został cel szczegółowy 1b „Modernizacja przejść dla  pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa
w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych)” - na łączną maksymalną kwotę 100.000 zł. na województwo;

b) cel szczegółowy nr 2 – „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”.

W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 5 projektów, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2;

- 1 projekt na cel priorytetowy 2a – „Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży”;

- 1  projekt na cel priorytetowy 2b – „Zapobieganie i walka z dopalaczami”;

- 1 mikroprojekt;

       c) cel szczegółowy nr 3 – „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazane mogą zostać maksymalnie 4 projekty, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3;

- 1 projekt na cel dodatkowy: „Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów”;

- 1 mikroprojekt.

3. Maksymalna liczba projektów przekazywana przez urzędy wojewódzkie do MSWiA – 15 oraz dodatkowe projekty z zakresu modernizacji przejść dla pieszych.

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

- 25.000 zł dla mikroprojektów (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców. W przypadku zgłaszania projektu w tej kategorii należy zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym wraz z numerem i nazwą zadania – punkt 1.1);

                - 50.000 zł  dla projektów w ramach celu priorytetowego 1a „Dzielnicowy bliżej nas”;

                - 100.000 zł dla projektów dotyczących pozostałych celów;

5. Wymagany jest wkład własny. Wysokość wkładu własnego stanowić będzie jedno z kryterium oceny projektów.

6. Termin realizacji projektów – realizacja projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 16 czerwca 2017 r. i zakończyć najpóźniej 15 grudnia 2017 r.;

7. Program nie przewiduje procedury odwoławczej od rozstrzygnięć konkursu projektów.

 

Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać w wersji papierowej i  w wersji elektronicznej (na płycie CD) na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław    

w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 13 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Niezbędne informacje, w tym formularz wniosku o dofinansowanie projektu można pobrać ze strony Programu - http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ (zakładka „Procedury”) oraz strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - http://www.duw.pl/pl/urzad/programy/razem-bezpieczniej

 

Pliki do pobrania

liczba wejść: 5161