Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik Oddziału
Rafał Wolanowski
tel. 71 340-62-39 (DUW), 71 368-23-71 (CPR)

Zastępca Kierownika Oddziału
Agnieszka Martyniuk
tel. 71 368-23-72 (CPR)

 

 

Zadania oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. zapewnienie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR), w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, w tym:
  • planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  • koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  • przygotowywanie wystąpień o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby funkcjonowania i rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. opracowywanie i aktualizacja wykazu podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, funkcjonujących na terenie działania Centrum wraz z ich danymi kontaktowymi i obszarem działania;
 5. zapewnianie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowego w sposób efektywny, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych;
 6. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, organami samorządu terytorialnego oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego;
 7. wdrażanie oraz nadzorowanie eksploatacji Systemu Wspomagania Dowodzenia dla Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym nadzorowanie funkcjonowania tego systemu w skoncentrowanych dyspozytorniach medycznych;
 8. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie organizacji kierowania telefonicznego ruchu alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu;
 9. sporządzanie i archiwizowanie baz danych, obejmujących dane związane z obsługą zgłoszeń alarmowych kierowanych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu;
 10. przetwarzanie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisów zdarzenia oraz udostępnianie tych danych na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te podmioty;
 11. uchylony
 12. Realizacja zadań w zakresie współpracy ze służbami ratunkowymi Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych z obszarów przygranicznych.
liczba wejść: 14976