Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Ratownictwa Medycznego

Oddział Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału
Rafał Olejarz
tel. 71 340 61 49

 

Zadania oddziału:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego;
2) prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego
realizujących zadania na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego
funkcjonowania systemu oraz udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego na terenie województwa dolnośląskiego;
3) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania i działania jednostek systemu;
4) wykonywanie zadań ustawowych przypisanych do stanowiska wojewódzkiego
koordynatora ratownictwa medycznego;
5) prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku
wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w sprawie postawienia w stan
podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, działających na obszarze danego województwa;
6) przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz jednostek współpracujących z systemem w zakresie realizacji zadań
wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie
zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania
działalności leczniczej;
7) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
8) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem programu kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz postępowań administracyjnych w sprawie odmowy
zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy;
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru, odmowy wpisu
do rejestru i wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa
medycznego;
10) sporządzanie i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
dla Województwa Dolnośląskiego;
11) sporządzanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego
i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
12) prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego,
szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów
medycznych;
13) realizacja zadań w zakresie współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską
a Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w obszarze ratownictwa medycznego;
14) przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania
postępowań o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na
wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego;
15) prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu
Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz do podmiotów
Systemu Powiadamiania Ratunkowego na finansowanie realizacji zadań;
16) prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych Szpitalnych Oddziałów
Ratunkowych oraz Centrów Urazowych;
17) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
18) weryfikacja uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania
Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
19) zgłaszanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej PERM (Państwowy Egzamin
z Ratownictwa Medycznego);
20) weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych
i przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
21) przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot uprawniony
do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych oraz dyspozytorów
medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
22) wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego i dyspozytora
medycznego oraz potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez
ratownika medycznego;
23) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników
medycznych i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych;
24) prowadzenie ewidencji jednostek systemu SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz ZRM
(Zespoły Ratownictwa Medycznego);
25) prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie
organizowania, nakładania obowiązku, nadzorowania i uruchamiania, przygotowania oraz
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do
właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych
niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka
samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym oraz podmiotów
leczniczych innych niż niebędące przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo
starosty;
26) sporządzanie i aktualizacja planów tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych
realizacji zadań dotyczących wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa;
27) opracowanie i doręczenie organom samorządu terytorialnego instrukcji, dotyczącej
planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
28) koordynowanie i nadzór nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem zastępczych miejsc
szpitalnych na terenie województwa;
29) sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego i przedkładanie go ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia;
30) prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych
zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
31) prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
32) przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o:
a) jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
b) jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych
oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych
zespołach ratownictwa medycznego,
c) centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 11533