Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Ratownictwa Medycznego

Oddział Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału
Rafał Olejarz
tel. 71 340 61 49

 

Zadania oddziału:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia zespołów  ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa  medycznego realizujących zadania na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu oraz udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie województwa dolnośląskiego;
 3. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania i działania jednostek systemu;
 4. wykonywanie zadań ustawowych przypisanych do stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;
 5.  prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w sprawie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na obszarze danego województwa;
 6.  przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek współpracujących z systemem w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej;
 7.  przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 8.  prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz postępowań administracyjnych w sprawie odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 9.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru, odmowy wpisu do rejestru i wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego;
 10.  sporządzanie i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego;
 11.  sporządzanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 12.  prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych;
 13.  realizacja zadań w zakresie współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczypospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w obszarze ratownictwa medycznego;
 14.  przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowań o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego;
 15.  prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz do podmiotów Systemu Powiadamiania Ratunkowego na finansowanie realizacji zadań;
 16.  prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Centrów Urazowych;
 17.  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 18.  weryfikacja uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 19.  zgłaszanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej PERM (Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego);
 20.  weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego ratowników medycznych i przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 21.  przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot uprawniony do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 22.  wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego;
 23.  przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych o kursy doskonalące dyspozytorów medycznych;
 24.  prowadzenie ewidencji jednostek systemu SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz ZRM (Zespoły Ratownictwa Medycznego);
 25.  prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
 26.  prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
 27.  przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o:
 1.  jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 2.  jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa medycznego,
 3.  centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 12689