Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Planowania Przestrzennego

Kierownik Oddziału:
p. Ewa Stachera
tel.:  71 340 67 23

 

Zadania Oddziału:

 1. Zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do ich sporządzenia.
 2. Przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa do uchwał rad gmin:
  • o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego,
  • o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania.
 3. Przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwały sejmiku województwa o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 4. Przygotowanie kompleksowych wniosków do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin.
 5. Uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów rządowych.
 6. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z ustaleniami programów rządowych.
 7. Przygotowanie wniosków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego województwa i województw ościennych.
 8. Przygotowanie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 9. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych.
 10. Wzywanie wójta, burmistrza lub prezydenta do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, zastępcze wydanie decyzji.
 11. Wzywanie rady gminy do uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy zaniedbanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie w tej sprawie zarządzenia zastępczego.
 12. Wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydawanie w tej sprawie zarządzenia zastępczego.
 13. Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.
 14. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym.
 15. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
 16. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.
 17. Sprawowanie nadzoru nad terminem wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz naliczanie kar za przekroczenie tego terminu.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Planowania Przestrzennego znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 12359