Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Oddział Nadzoru

Kierownik Oddziału:
Sebastian Pięta
tel. 71 340 69 34


 
Z-ca Kierownika Oddziału:
Grzegorz Drozd
tel.: 71 340 69 34

 

 

Zadania Oddziału:

 

 1. Badanie pod względem zgodności z prawem uchwał:
  • rad gmin oraz zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta,
  • rad i zarządów powiatów,
  • sejmiku i zarządu województwa,  
  • organów stanowiących i wykonawczych związków międzygminnych i związków powiatów.
 2. Badanie skarg na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, oraz skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w  sprawach       należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w zakresie właściwości Oddziału.
 3. Badanie pod względem zgodności z prawem porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Stosowanie środków prawnych w ramach nadzoru nad działalnością komunalną organów wymienionych w pkt. 1 oraz wobec porozumień, o których mowa w pkt. 3.
 5. Przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach wynikających z nadzoru nad działalnością komunalną organów wymienionych w pkt. 1.
 6. Prowadzenia spraw związanych z przystępowaniem jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o rozwiązanie władz organów jednostek samorządu terytorialnego i wniosków o wprowadzenie zarządu    komisarycznego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem podziału terytorialnego, oraz zmianami nazw, miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 9. Prowadzenie postępowań zmierzających do wydania zarządzenia zastępczego w celu wygaszenia mandatów radnych gminy, radnych powiatu, radnych województwa; mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta; odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, członkiem zarządu województwa, sekretarzem gminy, sekretarzem powiatu, sekretarzem województwa, skarbnikiem gminy, skarbnikiem powiatu, skarbnikiem województwa, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu, kierownikiem wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego powiatową osobą prawna, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną.
 10. Prowadzenie rejestru porozumień administracyjnych Wojewody.
 11. Redagowanie Dziennika Urzędowego.
 12. Prowadzenie rejestru aktów prawnych Wojewody.
 13. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału.
 14. Przygotowywanie aktów prawnych Wojewody związanych z wyborami samorządowymi.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

 


Baza adresowa urzędów jednostek samorządu terytorialnego - woj. dolnośląskie
(plik w formacie *.pdf)

Wykaz gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego z podziałem na przynależność terytorialną do powiatu
(plik w formacie *.pdf)

 

liczba wejść: 16651