Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Dochodów i Desygnacji

ODDZIAŁ DOCHODÓW I DESYGNACJI

 

Kierownik Oddziału
Beata Krakowska
tel.: 71 340 62 30

Zadania Oddziału:

1. Realizacja zadań powierzonych Wojewodzie Dolnośląskiemu na mocy Porozumienia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli planowych, służących potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 lub Instytucję Pośredniczącą RPO WD 2014-2020, określonych w Rocznym Planie Kontroli, sporządzanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych w Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, po otrzymaniu informacji o podjęciu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego decyzji o jej przeprowadzaniu i w zakresie w niej określonym;
 • współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020 w zakresie powierzonych zadań;
 • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WD 2014-2020 oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie;
 • udział w charakterze obserwatora w pracach komisji oceny projektów w ramach RPO WD 2014-2020;
 • obsługa prac przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020.

2. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wynikającej z dokumentów regulujących zasady wdrażania Programu, w tym w szczególności:

 • obsługa spraw dotyczących scertyfikowanych wydatków oraz kwot podlegających procedurze odzyskiwania w ramach RPO WD 2007-2013;
 • analizowanie i wykorzystywanie informacji o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE;
 • przeprowadzanie kontroli, w trybie i na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013;
 • analizowanie wyników kontroli i audytów dotyczących RPO WD, w tym przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych działań naprawczych;
 • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie;
 • współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD w zakresie zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
 • wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i Instrukcjach Wykonawczych.

3. Prowadzenie spraw w zakresie kar, grzywien, opłat legalizacyjnych i innych dochodów budżetowych, w celu realizacji zadań Wojewody i Urzędu, wynikających z roli wierzyciela tych należności, w szczególności:

 • kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • kar nakładanych w drodze decyzji i postanowień przez Wojewodę;
 • grzywien w celu przymuszenia i opłat nakładanych w drodze decyzji i postanowień przez Wojewodę i inne organy, a których wierzycielem jest Wojewoda;
 • zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z egzekucji niepieniężnych prowadzonych na podstawie decyzji i postanowień Wojewody;
 • dochodów wynikających z postępowań Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 • spraw w zakresie egzekucji należności przejętych po Zlikwidowanych Zakładach Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu;
 • przekazywanie wszelkiej dokumentacji, stanowiącej podstawę w szczególności: przypisu/ odpisu, zmiany terminu płatności, zaliczenia wpłaty, do Oddziału Księgowości i Budżetu Wydziału Organizacji i Rozwoju;
 • podejmowanie czynności zmierzających do skutecznego wyegzekwowania niespłaconych wierzytelności;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności publicznoprawnych;
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych;
 • naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat, na podstawie akt sprawy;
 • monitorowanie prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych, w szczególności nadzór nad umorzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności;
 • bieżąca analiza stanu należności w księgach rachunkowych ze stanem prowadzonych spraw.

4. Prowadzenie spraw związanych z obsługą dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, dotyczącej Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w szczególności:

 • organizowanie naboru i oceny programów lokalnych/wniosków na realizację zadań w ramach Programu (…);
 • zawieranie umów/porozumień w sprawie wsparcia/powierzenia realizacji zadania w ramach Programu (…);
 • przekazywanie środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu (…);
 • monitorowanie realizacji poszczególnych zadań w ramach Programu (…);
 • rozliczanie zadań w ramach Programu (…) pod kątem finansowym i merytorycznym;
 • sprawozdawczość z realizacji Programu (…) na terenie województwa dolnośląskiego.

5. Realizacja obowiązków powierzonych Wojewodzie jako Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w województwie dolnośląskim.

liczba wejść: 7359