Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta

Kierownik oddziału:
Mariola Gadula
tel.: 71 340 68 62 

 p.o. Z-cy Kierownika oddziału:
Marcin Trzeciak
tel.: 71 340 66 02 

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

0 801 43 00 86
email:  paszporty@duw.pl

 

Zadania oddziału:

Prowadzenie spraw z zakresu dokumentów paszportowych oraz bezpośredniej obsługi klienta, w tym:

 1. przyjmowanie oraz digitalizacja wniosków paszportowych;
 2. przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji na podstawie ustawy o dokumentach paszportowych;
 4. prowadzenie ewidencji obejmujących:
  • wydane dokumenty paszportowe,
  • utracone dokumenty paszportowe,
  • unieważnione dokumenty paszportowe,
  • wnioski od uprawnionych organów występujących o unieważnienie bądź odmowę wydania paszportów,
  • wnioski w sprawie zezwoleń pobytowych cudzoziemców,
  • wnioski w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 5. wydawanie decyzji o zwrocie opłaty paszportowej w przypadku unieważnienia dokumentu paszportowego;
 6. wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie:
  • nadania obywatelstwa polskiego,
  • wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  • uznania za repatrianta lub obywatela polskiego,
  • potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • wpisów zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
  • rejestracji pobytu obywatela UE,
  • legalizacji pobytu członka rodziny obywatela UE,
  • zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pracę,
  • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
  • tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
  • wydania/wymiany kart pobytowych,
  • przedłużenia wizy,
  • przedłużenia ruchu bezwizowego;
 7. wydawanie spersonalizowanych dokumentów urzędowych:
  • dokumentów paszportowych,
  • kart pobytowych,
  • zaproszeń,
  • zaświadczeń,
  • polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
  • tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
  • polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca.   
liczba wejść: 110012