Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Koordynacji Świadczeń

 

Zastępca Kierownika Oddziału:

Alicja Czeczot

tel.: 71 340 60 18

 

Zastępca Kierownika Oddziału:

Ewelina Matuszewska

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:
  • ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego podlegających zwrotowi;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zastosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
 3. współpraca z urzędami skarbowymi oraz gminami w zakresie koniecznym do dochodzenia należności;
 4. prowadzenie ewidencji należności z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych;
 5. współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu:
  • uzyskania informacji niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na podstawie prawa polskiego;
  • wymiany i przekazywania informacji z zakresu koordynacji systemu świadczeń rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii;
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Oddziału.

 

Dane teleadresowe

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

nr tel. 71 340 64 13

nr faxu 71 340 64 11

e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

  

Kontakt telefoniczny

 

w poniedziałki  i  piątki w godz. od 8.00 – 10.00

nr tel. 71 340 62 43

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

A,L,Ł, BOR-BŻ, O, Q, V, SA (ŚA) – SOK (ŚOK)   

nr tel. 71 340 64 52

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

WA – WÓ, MA-MIĆ, PA-POŃ  

nr tel. 71 340 64 73

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

D, FI – FŻ, I, N, SOL-STĘ, BA-BOP, E, GU-GŻ, J,WP-WŻ,H, KOL-KOW, U

nr tel. 71 340 68 10

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

GA- GT, R, TR –TŻ, STI (ŚTI) -SZ     

nr tel. 71 340 68 06

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

KA- KOK, TA-TP, Y, Z, Ż, Ź  

nr tel. 71 340 68 86

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

C, Ć, FA-FK,MID-MŻ, POP-PŻ, KOZ-KŻ  

nr tel. 71 340 66 40

Świadczenia nienależnie pobrane

nr tel. 71 340 68 63

Windykacja

Uwaga! Podział na literę dotyczy nazwiska osoby zamieszkującej bądź aktywnej zawodowo
za granicą.

 

Obsługa bezpośrednia interesantów

III piętro, pokoje  3200 i 3201

we wtorki i czwartki  w godz. 8.30 – 14.30

 

 

liczba wejść: 519