Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Kierownik Oddziału:
Janusz Modzelewski
tel.: 71 340 69 87

 

Zadania Oddziału:

 

 1. ustalenie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii;
 3. monitorowanie stanu pomocy społecznej województwa w oparciu o badania własne i zlecone, sprawozdania jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, procedury systemu informatycznego, materiały statystyczne oraz skargi, zgłaszane potrzeby i wnioski dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej;
 4. sporządzanie dla Wojewody, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Urzędu Statystycznego sprawozdań jednorazowych i okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych), w tym finansowych, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, z realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 5. określanie niezbędnych środków finansowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym przygotowywanie wystąpień w sprawie decyzji dotyczących zmian w budżecie Wojewody;
 6. zlecanie w drodze umowy organizacjom społecznym. Kościołowi Katolickiemu i innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspieranie ich, w tym również finansowe oraz kontrola jakości usług i prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez te podmioty;
 7. realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;
 8. koordynowanie działań w zakresie pomocy repatriantom oraz integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
 9. wykonywanie zadań związanych z bieżącym naliczaniem i ewidencjonowaniem dotacji na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa;
 10. współudział w prowadzeniu kontroli w organizacjach pożytku publicznego, zlecanych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego;
 11. współudział w opracowywaniu budżetu, w tym w układzie zadaniowym, na zadania zlecone w zakresie polityki społecznej;
 12. realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;
 13. koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi;
 14. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na finansowanie wypłat odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego oraz sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby Wojewody, Ministra właściwego do spraw finansów publicznych sprawozdań jednorazowych i okresowych (kwartalnych), w tym finansowych, z realizacji zadania;
 15. kontrola wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206, z późn. zm.);
 16. rozpatrywanie skarg i wniosków, a także udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski i skargi oraz interwencje posłów i senatorów z zakresu pomocy środowiskowej.

 

Szczegółowy opis działań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 10914