Aktualnie znajdujesz się na:

Rozporządzenie - Specjalizacje dla farmaceutów

Zmiana w ustawie dotyczącej rozpoczęcia specjalizacji z farmacji


Art. 89 ust 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. Nr 126, poz. 1381,2))

Specjalizacja odbywa się w zakresie następujących specjalności:

 1. analityka farmaceutyczna
 2. bromatologia
 3. farmacja apteczna
 4. farmacja kliniczna
 5. farmacja przemysłowa
 6. farmacja szpitalna
 7. farmakologia
 8. lek roślinny
 9. mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna
 10. toksykologia
 11. zdrowie publiczne
 12. zdrowie środowiskowe

Rozpoczęcie specjalizacji (§4 - §12)

 • Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do jednostki szkolącej, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne. Wniosek składa się w terminie
  - w sesji jesiennej do dnia 15 grudnia
  - w sesji wiosennej do dnia 31 maja
 • Do wniosku o którym mowa dołącza się:
  - odpis dyplomu szkoły wyższej;
  - kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";
  - dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty;
  - dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 • Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza jednostka szkoląca uwzględniając przeprowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego dla farmaceutów posiadających pierwszy stopień specjalizacji w określonej specjalności uzyskany na podstawie dotychczasowych przepisów.
 • Farmaceuta odbywa specjalizację zgodnie z programem specjalizacji (czas odbywania specjalizacji nie może być krótszy niż 3 lata) albo programem specjalizacji uzupełniającej (nie dłuższy niż 1,5 roku), opracowanym na podstawie ramowego programu.
 • Farmaceuta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.
 • Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
  - Ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
  - Ocenę udokumentowanych osiągnięć zawodowych i naukowych farmaceuty w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w danej jednostce szkolącej.
  Ocenę udokumentowanych osiągnięć zawodowych i naukowych farmaceuty wyraża się w punktach od 1 do 10 wg następującej punktacji:
  - tytuł naukowy - 10 pkt.
  - stopień naukowy dr hab. - 9 pkt.
  - stopień naukowy dr - 8 pkt.
  - tytuł specjalisty - 7 pkt.
  - specjalista I stopnia - 6 pkt.
  - publikacja jednej pracy oryginalnej - 5 pkt.
  - publikacja jednej pracy poglądowej - 4 pkt.
  - pozostałe osiągnięcia naukowej - 3 pkt.
 • Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych za ocenę osiągnięć zawodowych i naukowych.
  W przypadku gdy liczba farmaceutów wnioskujących o przystąpienie do specjalizacji przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w danej jednostce szkolącej, do specjalizacji kwalifikuje się osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej farmaceutów jednakowej liczby punktów kwalifikujących ich do ostatniego w kolejności miejsca, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą prawno-etycznych aspektów pracy farmaceuty.
 • Kierownik jednostki szkolącej ustala opłatę za postępowanie kwalifikacyjne uwzględniając wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego a w szczególności z obsługą administracyjną postępowania kwalifikacyjnego.
 • Po zakwalifikowaniu farmaceuty do rozpoczęcia specjalizacji, jednostka szkoląca ma obowiązek umożliwić mu rozpoczęcie specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kierownik jednostki szkolącej zawiera z farmaceutą zakwalifikowanym do odbywania specjalizacji umowę o szkolenie określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu specjalizacji.
 • Specjalizacja odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu specjalizacji w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji (§14).
 • Kierownika specjalizacji wybiera, za jego zgodą, farmaceuta spośród osób wskazanych na liście sporządzonej przez kierownika jednostki szkolącej.
 • Kierownik specjalizacji może bezpośrednio sprawować nadzór nad przebiegiem specjalizacji nie więcej niż trzech osób.
 • Farmaceuta rozpoczyna specjalizację w terminie określonym przez kierownika jednostki szkolącej w karcie specjalizacyjnej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji kierownika specjalizacji.  
 • Przesuniecie terminu rozpoczęcia specjalizacji, może dokonać na uzasadniony wniosek farmaceuty, kierownik jednostki szkolącej lub upoważniona przez niego osoba.

Przedłużenie i skrócenie (§ 13)

 • Czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, przez kierownika jednostki szkolącej lub upoważnioną przez niego osobę, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, przez kierownika jednostki szkolącej lub upoważnioną przez niego osobę, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji.
 • Wniosek o przedłużenie lub skrócenie czasu odbywania specjalizacji, osoba wnioskująca składa do kierownika jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, właściwego ze względu nas miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego.
 • Osoba odbywająca specjalizację, w szczególnie uzasadnionym przypadku uniemożliwiającym kontynuowanie specjalizacji w jednostce szkolącej, w której rozpoczął specjalizacje, kierowana jest przez ośrodek wojewódzki, do innej uprawnionej jednostki szkolącej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych.
 • Kierownik ośrodka wojewódzkiego może skreślić farmaceutę z rejestru w przypadku:
  - Upływu czasu okresu, w którym farmaceuta był zobowiązany ukończyć specjalizację
  - Wystąpienie kierownika jednostki szkolącej w sprawie skreślenia farmaceuty z rejestru, sporządzonego na wniosek kierownika specjalizacji, jeżeli farmaceuta nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
  - Wniosku złożonego przez farmaceutę o skreśleniu z rejestru
 • Farmaceuta może wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o skreśleniu z rejestru, do kierownika ośrodka wojewódzkiego z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji (§ 19).

Egzamin specjalizacyjny (§ 20)

 • Specjalizacja kończy się złożeniem egzaminu państwowego. Do egzaminu państwowego może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do ośrodka wojewódzkiego:
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
  - kartę specjalizacji
  - dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych zwanego dalej "CEM" opłaty za egzamin państwowy
 • Specjalizacja kończy się złożeniem egzaminu państwowego. Do egzaminu państwowego może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do ośrodka wojewódzkiego:
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
  - kartę specjalizacji
  - dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych zwanego dalej "CEM" opłaty za egzamin państwowy
 • Specjalizacja kończy się złożeniem egzaminu państwowego. Do egzaminu państwowego może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do ośrodka wojewódzkiego:
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
  - kartę specjalizacji
  - dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych zwanego dalej "CEM" opłaty za egzamin państwowy
 • Ośrodek wojewódzki po sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym, przekazuje je w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania dokumentów do CEM.
 • CEM powiadamia osobę dopuszczoną do egzaminu o miejscu i terminie składania egzaminu państwowego, nie później niż 30 dni przed datą jego rozpoczęcia.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany jest 2 razy w roku:
  - w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja
  - w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. (§23)
 • Egzamin praktyczny przeprowadzany jest przed egzaminem teoretycznym i jego pozytywny wynik stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu teoretycznego.
 • W razie negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego , a także w razie nie przystąpienia do egzaminu państwowego, w całości lub w jego części, z powodu ważnych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu państwowego może wystąpić do komisji za pośrednictwem Dyrektora CEM z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu w następnej sesji.
 • Farmaceuta może przystąpić do egzaminu państwowego kończącego daną specjalizację najwyżej trzy razy. Trzeci termin przystąpienia do egzaminu państwowego wyznaczony musi być nie później niż 24 miesiące od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 • Farmaceucie, który uzyskał informację o odmowie dopuszczenia do egzaminu państwowego przysługuje odwołanie do Dyrektora CEM w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej informacji (§27).

Obcokrajowcy (§ 30 - § 31)

 1. Osoba nie będąca obywatelem polskim, przystępuje do specjalizacji i odbywa ją na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z zastrzeżeniem pkt. 2)
 2. Osoba nie będąca obywatelem polskim, przebywająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, może rozpocząć specjalizacje na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami polskimi.
 3. Farmaceuta ubiegający się o uznanie równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą występuje za pośrednictwem Centrum z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia (§31)
 4. Do wniosku należy dołączyć: - Kserokopię dokumentu "prawo wykonywania zawodu farmaceuty" wydanego w Rzeczypospolitej polskiej;
  - Oryginał dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty lub jego notarialną potwierdzoną kopię;
  - Dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji, okresie jej trwania i programie;
  - Informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub o innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych;
  - Zaświadczenie o miejscu, okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.
 5. Farmaceuta ubiegający się o uznanie równoważności tytułu specjalisty, może zostać skierowany na podstawie opinii zespołu ekspertów do odbycia szkolenia uzupełniającego trwającego nie dłużej niż trzy miesiące, w jednostce szkolącej prowadzącej specjalizacje w danej specjalności, wskazanej przez ten zespół. Farmaceuta odbywa przeszkolenie uzupełniające na podstawie umowy o szkolenie zawartej z kierownikiem jednostki szkolącej.

Dodatkowe informacje

 • Farmaceuta który uzyskał specjalizację I stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje prawa wynikające z uzyskania tego tytułu.
 • Farmaceuta który rozpoczął specjalizację I stopnia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywa specjalizację i składa egzamin wg dotychczasowych zasad.
 • Farmaceuta, po złożeniu egzaminu wg dotychczasowych zasad może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnej z programem specjalizacji uzupełniającej i po zdaniu egzaminu państwowego.
 • Farmaceuta, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, uzyskał I stopień specjalizacji może uzyskać tytuł specjalisty, po dobyciu specjalizacji zgodnej z programem specjalizacji uzupełniającej i po zdaniu egzaminu państwowego. (§ 33)
 • Farmaceuta, który rozpoczął specjalizację II stopnia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywa specjalizację i składa egzamin wg dotychczasowych zasad.
 • Farmaceuta który uzyskał tytuł specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje prawo posługiwania się uzyskanym tytułem specjalisty w danej dziedzinie. (§ 37).
liczba wejść: 3751