Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie trybu postępowania w celu przystąpienia do egzaminu państwowego przez farmaceutów.

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, za pomocą którego następuje zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Ponadto osoba zamierzająca złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinna wcześniej uzyskać potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego dokonuje wojewoda. Procedury związane z tym potwierdzeniem mogą trwać ok. 3 tygodni. Tak więc, farmaceuci zainteresowani składaniem ww. egzaminów w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu przed upływem terminu, tj. 31 lipca 2016 r.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • art. 107p-107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. - pokaż)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm. - pokaż)
 • Regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia - pokaż.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 39-44 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm. - pokaż).

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

 

Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF

Farmaceuci tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek farmaceuta przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć kartę specjalizacji.

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESF. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

 

Farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF

Farmaceuci tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESF.

W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESF jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 100 zł.

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków:

 • 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:

 • 15.05 - 30.06 (sesja wiosenna)
 • 15.11 - 31.12 (sesja jesienna)

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

 

PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESF jest przekazywany farmaceucie za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.


Zgodnie z § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 216 z 2003r, poz. 1381) zawiadamiam, że wykaz dokumentów, które farmaceuta jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego obejmuje:

 1. wniosek - zgłoszenie o przystąpienie do egzaminu państwowego, potwierdzone pod względem formalnym przez Kierownika Działu Doskonalenia Kadr Medycznych, oraz osobiście przez farmaceutę (zgodnie ze wzorem określonym przez CEM), Pobierz wniosek - plik w formacie MS Word (należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać "Zapisz element docelowy jako..."
 2. karta specjalizacji z :
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 3. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 4. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 5. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej
 6. W ZWIĄZKU Z PROŚBĄ KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE FARMACJI PROSZĘ DOŁĄCZYĆ PRACĘ POGLĄDOWĄ PODPISANĄ - ZAAKCEPTOWANĄ PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI!!!! oraz jak dotychczas zaświadczenie z tematem pracy oraz informację o jej publicznym przedstawieniu, zaakceptowane przez kierownika Specjalizacji.

UWAGA
Świadectwo wydane przez studium języków obcych jest uznawane, gdy okres od zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie przekracza 5 lat.

Dokumenty prosimy składać w białej, wiązanej, nie podpisanej teczce.

 

 

liczba wejść: 2964