Aktualnie znajdujesz się na:

Zasady nostryfikacji dyplomów

Zasady nostryfikacji dyplomów i wydanie równoważników dyplomów ukończenia wyższych studiów medycznych za granicą, uznawania dyplomów i stopni naukowych

Osoba ubiegająca się o uznanie wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą lub nadanego stopnia naukowego powinna zwrócić się do medycznej uczelni wyższej z prośbą o znostryfikowanie dyplomu lub stopnia naukowego.

Zasady uznawalności zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych są regulowane przez:

  • ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. art. 150 (Dz.U. Nr 65, poz. 385),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 1992 r. Nr 16, poz. 64). 

Zasady uznawalności stopni naukowych są regulowane przez:

  • ustawę o tytule naukowym i stopniach naukowych z dnia 12 września 1990 r., art. 22 (Dz.U. Nr 65, poz. 386),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych, uzyskanych za granicą (Dz. U. z 1991 r., Nr 69, poz. 296).

Równoważenie dyplomów i stopni naukowych

Inna procedura obowiązuje w przypadku uznawalności dyplomu lub stopnia naukowego uzyskanego w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska ma podpisaną umowę bilateralną lub związana jest konwencją międzynarodową - jest to tzw. równoważenie.
Wykaz państw, z którymi RP ma podpisane dwustronne umowy międzynarodowe oraz treść Konwencji Praskiej są opublikowane na odpowiedniej stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej działającego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
Równoważenie dyplomów ukończenia wyższych studiów medycznych uzyskanych w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska związana jest tzw. Konwencją Praską (wymienionych na w/w stronie) przeprowadza się w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaświadczenia o równoważności wykształcenia wydawane są po przedstawieniu następujących dokumentów:

  • oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego,
  • dowodu tożsamości (paszportu, karty pobytu).

Dyplom powinien być zalegalizowany przez odpowiednie władze państwowe danego kraju (ministerstwo zdrowia lub ministerstwo spraw zagranicznych), w którym został wydany. W przypadku gdy uzyskanie takiej legalizacji jest niemożliwe, osoba zainteresowana powinna przedstawić dodatkowy dokument wystawiony przez macierzystą uczelnię potwierdzający fakt, iż dana osoba rzeczywiście studiowała w określonych latach i ukończyła uczelnię otrzymując dyplom o odpowiednim numerze.

Termin przybycia do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wystawienia równoważnika należy uzgodnić dzwoniąc pod numer 0 22 634-92-37.

Więcej informacji na stronie http://www.buwiwm.edu.pl

liczba wejść: 5849