Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Organizacja KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,

mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów,

klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.


System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.


Krajowy system ratowniczo – gaśniczy zorganizowany jest i funkcjonuje na obszarze :

 1. Powiatu;
 2. Województwa;
 3. Kraju;

Poziom powiatu.

Organizacja funkcjonowania ksrg przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze powiatu, obejmuje w szczególności:

 1. opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;
 2. opracowanie powiatowego planu ratowniczego;
 3. ustalenie sieci podmiotów ksrg i ich obszarów chronionych;
 4. aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;
 5. ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;
 6. przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania;
 7. ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;
 8. wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.

Podmioty ksrg na obszarze powiatu realizują:

 1. podstawowe czynności ratownicze;
 2. specjalistyczne czynności ratownicze – w przypadku gdy posiadają na terenie powiatu siły i środki umożliwiające podjęcie tych czynności.W przypadku gdy siły i środki podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym na terenie powiatu są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów systemu zadysponowane z obszaru województwa.W przypadku gdy podmioty ksrg na terenie powiatu nie posiadają sił i środków umożliwiających podjęcie specjalistycznych czynności ratowniczych, czynności te realizują siły i środki podmiotów systemu zadysponowane z obszaru województwa.

 

Poziom Województwa.

Organizacja funkcjonowania ksrg przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze województwa, obejmuje w szczególności:

 1. opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;
 2. opracowanie wojewódzkiego planu ratowniczego;
 3. ustalanie obszarów chronionych dla specjalistycznych grup ratowniczych orazdla podmiotów ksrg przewidzianych do realizacji zadań poza terenem własnego działania; aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz w ramach pomocy transgranicznej;
 4. dysponowanie sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów operacyjnych na obszarze województwa;
 5. ustalanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa podczas działań ratowniczych.

Poziom kraju.


Organizacja funkcjonowania ksrg przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze kraju, obejmuje w szczególności:

 1. aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej centralnego odwodu operacyjnego i podmiotów przewidzianych do współdziałania na obszarze kraju i poza jego granicami;
 2. dysponowanie sił i środków centralnego odwodu operacyjnego na obszarze kraju i poza granice kraju;
 3. opracowanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze kraju podczas działań ratowniczych;
 4. opracowanie zasad organizowania działań ratowniczych;
 5. opracowanie zasad ewidencjonowania zdarzeń;
 6. opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym;
 7. opracowanie zasad organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych;
 8. opracowanie zasad współpracy podczas działań ratowniczych z nadawcami programów radiowych i telewizyjnych oraz z wolontariuszami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 9. opracowanie zasad wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych;
 10. opracowanie zasad tworzenia przez podmioty ksrg wspólnych zespołów ratowniczych;
 11. opracowanie zasad organizowania ćwiczeń ratowniczych;
 12. opracowanie zasad podwyższania gotowości operacyjnej;
 13. opracowanie zasad analizowania zdarzeń;
 14. opracowanie zasad organizacji krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych;
 15. opracowanie zasad organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wodnonurkowego w ksrg;
 16. opracowanie zasad organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg;
 17. opracowanie zasad organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg;
 18. opracowanie zasad organizacji ratownictwa medycznego w ksrg;
 19. opracowanie zasad organizacji ratownictwa technicznego w ksrg;
 20. opracowanie zasad organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego w ksrg;
 21. opracowanie zasad organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg;
 22. opracowanie zasad postępowania podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką oraz organizacji transportu materiałów biologicznych;
 23. opracowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

Ksrg na obszarze powiatu i województwa działa odpowiednio w oparciu o powiatowy lub wojewódzki plan ratowniczy, zwane dalej „planami ratowniczymi”, zatwierdzane przez:

 1. Starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) – dla obszaru powiatu, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 2. Starostę i prezydenta miasta na prawach powiatu – wspólny dla obszaru miasta na prawach powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Wojewodę – dla obszaru województwa, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Plany ratownicze wspomagają organizację działań ratowniczych i zawierają w szczególności:

 1. wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty mogące wspomagać organizację działań ratowniczych;
 2. wykaz zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze;
 3. zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań realizowanych przez podmioty ksrg;
 4. dane teleadresowe podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do ksrg oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych;
 5. wykaz sił i środków podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do ksrg;
 6. graficzne przedstawienie obszarów chronionych;
 7. wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa, zawierający imię, nazwisko, dziedzinę oraz numer telefonu służbowego;
 8. arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratowniczego.

Plany ratownicze w zakresie działań ratowniczych w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych są skorelowane z planami zarządzania kryzysowego,
o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;


 1. Opracowanie planów ratowniczych poprzedza się przeprowadzeniem analiz:

 1. zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu i województwa;
 2. zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu i województwa.

2. Analizę zagrożeń, przeprowadza się z uwzględnieniem co najmniej:

 1. gęstości zaludnienia;
 2. położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych oraz warunków przyrodniczych i turystycznych;
 3. infrastruktury i jej stanu, z uwzględnieniem zabytków;
 4. zagrożeń z obszarów sąsiadujących, objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim, wodnym, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz z poligonów i terytoriów państw sąsiednich;
 5. liczby i skali zdarzeń;
 6. przyjętego sposobu oceny zagrożeń.

3. Analizę zabezpieczenia operacyjnego,  przeprowadza się z uwzględnieniem:

 1. gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
 2. obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ksrg wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu  wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
 3. określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
 4. rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;
 5. rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;
 6. miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;
 7. organizacji odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjnego.

4. Analiza zabezpieczenia operacyjnego obszarów górskich, akwenów i obszarów zalodzonych, a także obszarów objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim i wodnym,

     może uwzględniać inne czasy przybycia.


5. Z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego komendanci powiatowi (miejscy) i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej sporządzają wnioski służące

    poprawie funkcjonowania ksrg odpowiednio na obszarze powiatu i województwa, które przekazują  do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i starosty (prezydenta miasta

    na prawach powiatu), a komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej do Wojewody, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg.

 

liczba wejść: 19241