Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Organizacja KSRG

 

Krajowy system ratowniczo – gaśniczy zorganizowany jest i funkcjonuje na obszarze :

1. Powiatu;

2. Województwa;

3. Kraju;

Poziom powiatu.

Organizacja funkcjonowania ksrg przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze powiatu, obejmuje w szczególności:

1) opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;

2) opracowanie powiatowego planu ratowniczego;

3) ustalenie sieci podmiotów ksrg i ich obszarów chronionych;

4) aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;

5) ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;

6) przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania;

7) ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;

8) wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.

Podmioty ksrg na obszarze powiatu realizują:

1) podstawowe czynności ratownicze;

2) specjalistyczne czynności ratownicze – w przypadku gdy posiadają na terenie powiatu siły i środki umożliwiające podjęcie tych czynności.

W przypadku gdy siły i środki podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym na terenie powiatu są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów systemu zadysponowane z obszaru województwa.

W przypadku gdy podmioty ksrg na terenie powiatu nie posiadają sił i środków umożliwiających podjęcie specjalistycznych czynności ratowniczych, czynności te realizują siły i środki podmiotów systemu zadysponowane z obszaru województwa.

Poziom Województwa.

Organizacja funkcjonowania ksrg przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze województwa, obejmuje w szczególności:

1) opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;

2) opracowanie wojewódzkiego planu ratowniczego;

3) ustalanie obszarów chronionych dla specjalistycznych grup ratowniczych oraz
dla podmiotów ksrg przewidzianych do realizacji zadań poza terenem własnego działania;

4) aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej odwodów operacyjnych
na obszarze województwa oraz w ramach pomocy transgranicznej;

5) dysponowanie sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów operacyjnych na obszarze województwa;

6) ustalanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa podczas działań ratowniczych.

Poziom kraju.

Organizacja funkcjonowania ksrg przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze kraju, obejmuje w szczególności:

1) aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej centralnego odwodu operacyjnego i podmiotów przewidzianych do współdziałania na obszarze kraju i poza jego granicami;

2) dysponowanie sił i środków centralnego odwodu operacyjnego na obszarze kraju i poza granice kraju;

3) opracowanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze kraju podczas działań ratowniczych;

4) opracowanie zasad organizowania działań ratowniczych;

5) opracowanie zasad ewidencjonowania zdarzeń;

6) opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym;

7) opracowanie zasad organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych;

8) opracowanie zasad współpracy podczas działań ratowniczych z nadawcami programów radiowych i telewizyjnych oraz z wolontariuszami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9) opracowanie zasad wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych;

10) opracowanie zasad tworzenia przez podmioty ksrg wspólnych zespołów ratowniczych;

11) opracowanie zasad organizowania ćwiczeń ratowniczych;

12) opracowanie zasad podwyższania gotowości operacyjnej;

13) opracowanie zasad analizowania zdarzeń;

14) opracowanie zasad organizacji krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych;

15) opracowanie zasad organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wodnonurkowego w ksrg;

16) opracowanie zasad organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg;

17) opracowanie zasad organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg;

18) opracowanie zasad organizacji ratownictwa medycznego w ksrg;

19) opracowanie zasad organizacji ratownictwa technicznego w ksrg;

20) opracowanie zasad organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego w ksrg;

21) opracowanie zasad organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg;

22) opracowanie zasad postępowania podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką oraz organizacji transportu materiałów biologicznych;

23) opracowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

Ksrg na obszarze powiatu i województwa działa odpowiednio w oparciu o powiatowy lub wojewódzki plan ratowniczy, zwane dalej „planami ratowniczymi”, zatwierdzane przez:

1. Starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) – dla obszaru powiatu, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

2.  Starostę i prezydenta miasta na prawach powiatu – wspólny dla obszaru miasta na prawach powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

3.  Wojewodę – dla obszaru województwa, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Plany ratownicze wspomagają organizację działań ratowniczych i zawierają w szczególności:

1) wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty mogące wspomagać organizację działań ratowniczych;

2) wykaz zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze;

3) zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań realizowanych przez podmioty ksrg;

4) dane teleadresowe podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do ksrg oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych;

5) wykaz sił i środków podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do ksrg;

6) graficzne przedstawienie obszarów chronionych;

7) wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa, zawierający imię, nazwisko, dziedzinę oraz numer telefonu służbowego;

8) arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratowniczego.

Plany ratownicze w zakresie działań ratowniczych w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych są skorelowane z planami zarządzania kryzysowego,
o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

 1. Opracowanie planów ratowniczych poprzedza się przeprowadzeniem analiz:

1) zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu i województwa;

2) zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu i województwa.

2. Analizę zagrożeń, przeprowadza się z uwzględnieniem co najmniej:

1) gęstości zaludnienia;

2) położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych oraz warunków przyrodniczych i turystycznych;

3) infrastruktury i jej stanu, z uwzględnieniem zabytków;

4) zagrożeń z obszarów sąsiadujących, objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim, wodnym, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach
     i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz z poligonów i terytoriów państw sąsiednich;

5) liczby i skali zdarzeń;

6) przyjętego sposobu oceny zagrożeń.

3. Analizę zabezpieczenia operacyjnego,  przeprowadza się z uwzględnieniem:

1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;

2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ksrg wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu  wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;

3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;

4) rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;

5) rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;

6) miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;

7) organizacji odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjnego.

5. Analiza zabezpieczenia operacyjnego obszarów górskich, akwenów i obszarów zalodzonych, a także obszarów objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim i wodnym, może uwzględniać inne czasy przybycia.

6. Z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego komendanci powiatowi (miejscy) i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej sporządzają wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg odpowiednio na obszarze powiatu i województwa, które przekazują  do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), a komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej do Wojewody, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg.

.

liczba wejść: 6215