Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Zasoby KSRG

 

Sieć jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego umożliwia dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min. w zależności od regionu kraju
od 75 do 85 % populacji.

System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:

1. Powiatowym – podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,

2. Wojewódzkim – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,

3. Krajowym – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające

Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności :  dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie.

1. Państwowa Straż Pożarna - 501 jednostek ~ 30500 ratowników w ksrg;

2. Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG  - 4 306 jednostek  ~ 140 000 ratowników;

3. Ochotnicza Straż Pożarna poza ksrg - 11 813 jednostek ~ 226 770 ratowników;

4. Zakładowe Straż Pożarne – 10 jednostek;

5.  Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza – 1;

6.  Jednostki Wojkowej Ochrony Przeciwpożarowej – 10 jednostek;

Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej KSRG przedstawia się następująco:

1. W Państwowej Straży Pożarnej ( PSP ) – minimum 5 108 strażaków i 5 234 samochody pożarnicze w 501 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KM (P) PSP;

2. W Ochotniczych Strażach pożarnych ( OSP ) – ok. 20 000 strażaków ochotników i 9 887 samochodów funkcjonujących w 4 306 jednostkach OSP w KSRG.

Niezależnie od sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej, które są przygotowane w zakresie podstawowym do realizacji działań ratowniczych w każdej z dziedzin ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna posiada w swych zasobach wydzielone siły i środki do realizowania specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez ratowników posiadających specjalistyczne wyszkolenie („ponadstandardowe”), wyposażonych  w specjalistyczny sprzęt.

 

Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 157 specjalistycznych grupach ratowniczych tj.:

1) grupach wodno-nurkowych (SGRW-N – 44 grupy)

2) grupach wysokościowych (SGRW – 28 grup)

3) grupach technicznych (SGRT – 23 grupy)

4) grupach poszukiwawczo- ratowniczych (SGPR – 15 grup)

5) grupach chemicznych do realizacji zagrożeń CBRN (SGRChem – 47 grup)

Wyznaczone siły i środki z obszaru całego kraju skupione są w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego w:

1.  Kompaniach gaśniczych;

2. Kompaniach specjalnych (ewakuacyjne, pompowe, przeciwpowodziowe z zaporami lub łodziami);

3. Pododdziałach logistycznych;

4. Grupach specjalistycznych;

5. Modułach ratowniczych do działań międzynarodowych;

6. Kompaniach szkolnych.

Polska uczestniczy w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, w ramach którego zgłoszono do działań międzynarodowych specjalistyczne grupy ratownicze tzw. moduły:

1. HUSAR lub MUSAR (moduł grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich w konfiguracji ciężkiej lub średniej) – tworzone doraźnie
na bazie 5-ciu SGPR PSP (Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Kraków),

2. HCP (moduł pomp wysokiej wydajności) – 4 moduły (Katowice, Toruń, Rzeszów, Gorzów Wlkp.),

3.  GFFFV (moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) – 6 modułów (Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin, Wrocław),

4. CBRN (moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz pobierania próbek) – 4 moduły (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań).

W województwach, posiadających minimum dwie kompanie gaśnicze zostały utworzone bataliony centralnego odwodu operacyjnego. Obecnie powyższe kryterium spełnia
8 województw, na bazie sił których utworzono Batalion: Wrocław, Toruń, Łódź, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań.

W przypadku, gdy siły i środki, dysponowane przez stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej, podmiotów KSRG i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów KSRG zadysponowane z obszaru województwa przez właściwego terenowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast w przypadku gdy siły i środki podmiotów KSRG dysponowane przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również podmioty KSRG zadysponowane z obszaru kraju przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

liczba wejść: 6291