Aktualnie znajdujesz się na:

Wzory dokumentów

Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych

Na stronie załączamy wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące wnioskowania o dotację na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego. Należy je przygotować po otrzymaniu pozytywnej Opinii Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, a także otrzymaniu decyzji Ministra Finansów o przekazaniu środków na realizację zadania osuwiskowego. Uprzejmie proszę zwrócić uwagę na wykazy dokumentów zróżnicowane w zależności od rodzaju podejmowanych działań mających na celu stabilizację osuwiska.  


Informacje dotyczące procedury postępowania w przypadku starania się o dotację na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu są dostępne na stronie https://www.duw.pl/czk/usuwanie-skutkow-klesk/zarzadzenia-i-wytyczne/usuwanie-skutkow-ruchow/9333,Wytyczne-w-sprawie-osuwisk.html

Po zakończeniu realizacji zadania należy:

1. Wysłać wniosek o przekazanie dotacji (wersja elektroniczna poniżej);

oraz w terminach określonych w umowie dotacji:

2. Zapłacić wykonawcy za realizację zadania;
3. (ew.) Dokonać zwrotu środków dotacji;
4. Rozliczyć zadanie przekazując do DUW następujące dokumenty:
                 - druk rozliczenia końcowego (wersja elektroniczna poniżej);
                 - protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania oraz ew. inne - własne protokoły odbiorów (wersja elektroniczna poniżej);
                 - fakturę opisaną zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie dotacji;
                 - potwierdzenie dokonania przelewu dla Wykonawcy/ów (lub wyciąg z rachunku bankowego);
                 - potwierdzenie otrzymania przelewu z DUW we Wrocławiu (lub wyciąg z rachunku bankowego);
                 - fotografię tablicy z informacją o dofinansowaniu (wytyczne dot. wzoru graficznego oraz opis projektu tablicy informacyjnej poniżej)

liczba wejść: 641